]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Ogólny opis

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Opis skrócony

 1. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane obejmujące w szczególności budowę, można rozpocząć dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

 2. Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obecnie nie dotyczy między innymi:

  • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

  • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

  • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

  • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

  • wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

  • przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

  • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

  • altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;

  • miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

  • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

 3. Stronami w postępowaniu w sprawie wydania ww. decyzji są inwestor a także właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania zamierzonego obiektu budowlanego.

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

  2. Do wniosku należy dołączyć: Projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

  3. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana.

  5. Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane.

  6. Postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, jeżeli jest to wymagane.

  7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

  8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

  Odbiorca usługi

  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

  Termin załatwienia sprawy

  Sprawa jest załatwiana w drodze decyzji administracyjnej, która powinna być wydana nie później niż w terminie do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

  Informacja

  Dodatkowe informacje

  Opłata

  Opłaty skarbowe w kwocie:
  • 47 zł za zatwierdzenie projektu budowlanego
  oraz opłatę za pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych wynosząca w zależności od rodzaju inwestycji:
  • 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 539 zł w przypadku budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna.

  • 14 zł za budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym.

  • 48 zł za inny budynek,

  • 20 zł za studnię oraz urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków.

  • 112 zł za budowle związaną z produkcją rolną.

  • 2143 zł za sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi.

  • 105 zł za sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe – o długości do 1 km.

  • 155 zł za inna budowlę.

  • 91 zł za urządzenie budowlane z obiektem budowlanym.

  • Opłacie skarbowej nie podlegają wnioski w sprawie budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni również inne funkcje, w tym funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej. W takim przypadku przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej. Jeśli budowa obejmuje więcej niż jeden obiekt opłata pobierana jest odrębnie od każdego obiektu.

  • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Jeżeli zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
  4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493)

  Ochrona danych osobowych

  Klauzula informacyjna RODO

  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
  1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Sokołowski, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski,
  e-mail: sekretariat@powiat-sokolowski.pl, , tel: 25 781 74 00.
  2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail:
  iodo@powiat-sokolowski.pl
  3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania – wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
  4) Administrator może powierzyć  Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym umowy powierzenia danych.
  5) Państwa dane osobowe przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrany przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
  przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
  żądając w zamian ich ograniczenia,
  - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
  ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
  uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
  zgody wyrażonej przez tą osobę;
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
  zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
  mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
  osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim.
  8) Przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych oraz podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Nieruchomość
  4. Dom
  5. Rodzina
  6. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  zgoda, budowa, budynek, obiekt budowlany

  Miejsce składania dokumentów

  Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim
  ul. Wolności 23
  08-300 Sokołów Podlaski

  Uwagi

  brak

  Zrealizuj usługę przez Internet

  Liczba wyświetleń: 1901764