]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

al. Róż 2
07-200 Wyszków

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

 • Ogólny opis
  Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
 • Opis skrócony
  1. Na mocy art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali samodzielny lokal mieszkalny może stanowić odrębną nieruchomość.
  2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Powyższe kryterium stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
  3. Spełnienie powyższych wymagań stwierdza starosta, a w przypadku miast na prawach powiatu - prezydent miasta, w formie zaświadczenia.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.
  3. Rzut odpowiednich kondygnacji budynku z oznaczeniem graficznym lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi, z wykazem ich powierzchni użytkowej i funkcją poszczególnych pomieszczeń, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym – także wyrys z operatu ewidencyjnego.
  4. Zaświadczenie o oddaniu budynku do użytkowania w przypadku budynków użytkowanych po 1974 roku.
  5. Decyzję pozwolenia na budowę (kopię – oryginał do wglądu) lub kopię zgłoszenia budowy.
  6. Dokument potwierdzający podstawę planistyczną wydanej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.
  7. Uprawnienia osoby potwierdzającej rzut lub sporządzającej inwentaryzację.
  8. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  9. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Zaświadczenie albo postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 17 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu z wyłączeniem spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Za części składowe lokalu można uznać pomieszczenia, które bezpośrednio do niego nie przylegają lub są położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębnia się dany lokal takie jak: strych, piwnica, garaż, komórka.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 716 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

  Kategorie życiowe

  1. Nieruchomość
  2. Rodzina
  3. Inwestycja
  4. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  budynek, lokal

  Miejsce składania dokumentów

  Starostwo Powiatu Wyszkowskiego

  Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

  Wydział Architektoniczno-Budowlany

  pokój nr 9, tel. 29 743 59 09

  budownictwo@powiat-wyszkowski.pl

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1315940