]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Ogólny opis

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Opis skrócony

 1. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane obejmujące w szczególności budowę, można rozpocząć dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

 2. Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obecnie nie dotyczy między innymi:

  • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

  • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

  • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

  • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

  • wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

  • przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

  • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

  • altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;

  • miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

  • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

 3. Stronami w postępowaniu w sprawie wydania ww. decyzji są inwestor a także właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania zamierzonego obiektu budowlanego.

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

  2. Do wniosku należy dołączyć: Projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

  3. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana.

  5. Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane.

  6. Postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, jeżeli jest to wymagane.

  7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

  8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

  Odbiorca usługi

  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

  Termin załatwienia sprawy

  Sprawa jest załatwiana w drodze decyzji administracyjnej, która powinna być wydana nie później niż w terminie do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

  Informacja

  Opłata skarbowa :

  1      Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

  -     budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł; nie więcej niż - 539 zł

  -      budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł

  -      innego budynku - 48 zł

  -      studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł

  -      budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł

  -      sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2 143 zł

  -      sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km - 105 zł

  -      innych budowli - 155 zł

  -      urządzeń związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

  Pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego - 50 % stawek w.w określonych.

  W razie wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

  W przypadku wydania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

  Zwolnienia:

  -      pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

  -      pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne lub kulturalne,

  -      pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,

  Opłacie skarbowej nie podlega:

  -         dokonanie czynności urzędowej oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego

  2      Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - do każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

   

  Dodatkowe informacje

  Opłata

  Opłaty skarbowe w kwocie:
  • 47 zł za zatwierdzenie projektu budowlanego
  oraz opłatę za pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych wynosząca w zależności od rodzaju inwestycji:
  • 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 539 zł w przypadku budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna.

  • 14 zł za budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym.

  • 48 zł za inny budynek,

  • 20 zł za studnię oraz urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków.

  • 112 zł za budowle związaną z produkcją rolną.

  • 2143 zł za sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi.

  • 105 zł za sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe – o długości do 1 km.

  • 155 zł za inna budowlę.

  • 91 zł za urządzenie budowlane z obiektem budowlanym.

  • Opłacie skarbowej nie podlegają wnioski w sprawie budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni również inne funkcje, w tym funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej. W takim przypadku przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej. Jeśli budowa obejmuje więcej niż jeden obiekt opłata pobierana jest odrębnie od każdego obiektu.

  • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Jeżeli zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
  4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493)

  Ochrona danych osobowych

  Klauzula informacyjna RODO – wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Powiat Węgrowski
  ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów
  tel. 25 792-26-17, 740-92-00, sekretariat@powiatwegrowski.pl
  1.    Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Zbigniew Zegardło, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod-zz@tbdsiedlce.pl.
  2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw w zakresie obsługi wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.
  3.    Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z następującymi przepisami:
  •    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn.zm.),
  •    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn.zm.).
  4.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych dodatkowych (kontaktowych) jest dobrowolne.
  5.    Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej, tj. imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, telefon, nr działki, nr księgi wieczystej.
  6.    W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
  7.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane  (5 lat, kat A - dofinansowanie UE ) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.
  8.    Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
  •    dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
  •    żądania sprostowania danych osobowych,
  •    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  •    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  9.    Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
  10.    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  11.    Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  12.    Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  13.    O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych..

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Nieruchomość
  4. Dom
  5. Rodzina
  6. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  zgoda, budowa, budynek, obiekt budowlany

  Miejsce składania dokumentów

  Starostwo Powiatowe w Węgrowie
  ul. Przemysłowa 5
  07-100 Węgrów
  http://www.powiatwegrowski.pl,
  BIP: http://bip.powiatwegrowski.pl
  Czas pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00-16:00
  środa 8:00-17:00
  piątek 8:00-15:00

  Uwagi

  Wydział merytorycznie odpowiedzialny – Wydział Architektury i Budownictwa – mający swoją lokalizację w budynku przy ul. Piłsudskiego 23, na I piętrze

  Zrealizuj usługę przez Internet

  Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

  Liczba wyświetleń: 1707962