]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Górzno

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Górzno

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Ogólny opis

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Opis skrócony

Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów.

Wymagane dokumenty

1. wniosek – wg wzoru

2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) z oznaczonym terenem objętym wnioskiem– 1 egz.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

14 dni

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości:
1. od wypisu:
a. do 5 stron – 30zł,
b. powyżej 5 stron – 50zł

2.od wyrysu:
a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część, odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

Informacje o płatnościach

Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:
BS Górzno 15 9210 0008 0060 0200 2000 0010
Opis kwoty:
Opłata wynosi : W przypadku wypisu do 5 stron 30 zł, a powyżej 5 stron 50 zł. 20 zł - w przypadku wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie Formatu A4 (nie więcej jednak niż 200 zł). Z opłaty za ww. czynności zwolnione są jednostki budżetowe. 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Skargi i wnioski

------------------------

Informacje dodatkowe

•    O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany przy składaniu wniosku.
•    Wypisy i wyrysy można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.
•    Opłata wnoszona jest przy odbiorze wypisu i wyrysu.
•    Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.


Numer konta bankowego Urzędu:
PKO Bank Polski SA   Nr  61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. 1.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) 2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2012r. poz.1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne
 2. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne
 3. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 4. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 5. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

Kategorie życiowe

 1. Inwestycja
 2. Budowa
 3. Działalność gospodarcza
 4. Remont
 5. Nieruchomość
 6. Dom

Słowa kluczowe

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2178030