]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Radomia (UM Radom)

 • Ogólny opis
  Wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Radomia (UM Radom)
 • Opis skrócony

  Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

  - Licencja udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący miasto Radom

  Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  - Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

  -Jeżeli zmiany danych obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

  Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówka

  Przewoźnik drogowy może zawiesić wykonywanie działalności przewozu osób taksówką na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

  Przewoźnik zawieszający wykonywanie transportu drogowego obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

  - zawiadomić organ, który udzielił licencji podając okres na jaki zawiesza wykonywanie transportu,

  - zwrócić do organu licencję.

  Wydanie wtórnika licencji

  Zawiadomienie o utracie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania transportu drogowego taksówką
  Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywanie transportu drogowego taksówką (zrzeczenie się licencji)

 • Wymagane dokumenty
  Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  „Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Radomia” wraz z załącznikami

  Załączniki

  1. oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy,

  2. kserokopie: aktualnego zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy, /*/

  3. * kserokopia prawa jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy /*/

  4. informacja dotycząca pojazdu wykorzystywanego do wykonywania przewozów,

  5. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b i d ustawy o transporcie drogowym,

  6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,

  7. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika.

  /*/ Załączniki winny być w oryginale do wglądu i kserokopii do akt.

  Wygaśnięcie licencji

  Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia

  Załączniki:

  1. oryginał licencji,

  2. opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

  Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  -wypełniony formularz wniosku o zmianę licencji

  -oryginał licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  -wypełniony formularz zawierający informacje dotyczące pojazdu wykorzystywanego do wykonywania transportu (w przypadku zmiany pojazdu)

  -dokumenty potwierdzające zmianę nazwy lub siedziby przedsiębiorcy

  -dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji

  -pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

  Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówka

  -wypełniony formularz zawiadomienia,

  -oryginał licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  -pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

  Wydanie wtórnika licencji

  -wypełniony formularz wniosku, o wydanie wtórnika licencji,

  -dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika licencji,

  -pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

  Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania transportu drogowego taksówką
  -wypełniony formularz zawiadomienia o zrzeczeniu się uprawnienia z zakresu transportu drogowego

  -dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie licencji,

  -pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
   
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  1. Opłata za udzielenie licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności i wynosi:
  - okres od 2 do 15 lat – 200 zł,
  - okres 16 do 30 lat – 250 zł,
  - okres 31 do 50lat – 300 zł,
  2. za zmianę licencji – pobiera się 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji,
  3. za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji,
  4. w innych przypadkach utraty licencji, za wydanie wtórnika – pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

  Opłaty można dokonać:
  - w kasie Urzędu Miejskiego pok. 335 (III piętro)
  - w punkcie bankowym pok. 3 (parter)
  - na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Informacje dodatkowe

  Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią, za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm).

  Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w licencji z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz ze egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza
  3. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką
  4. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką

  Kategorie życiowe

  1. Działalność gospodarcza
  2. Usługi
  3. Firma
  4. Komunikacja
  5. Pojazd

  Słowa kluczowe

  licencja, transport drogowy, taksówka

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski w Radomiu

  26-600 Radom, ul. Stefana Żeromskiego 53

  Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń – Wieloosobowe stanowisko

  pokój 359 (III piętro)

  tel.  (48) 36-20-461, (48) 36-20-312

  fax. (48) 36-20-625

  Uwagi

   

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 586336