]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski Kałuszyn

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski Kałuszyn

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o wpis do CEIDG

Ogólny opis

Wniosek o wpis do CEIDG

Opis skrócony

 1. W celu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej osoba fizyczna zobowiązana jest złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
 3. Wniosek może zostać złożony w jeden z następujących sposobów:
  • wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie z użyciem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP;
  • wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu;
  • złożenie wniosku papierowego w urzędzie (urząd przekształca wniosek pisemny we wniosek elektroniczny);
  • złożenie wniosku papierowego za pośrednictwem poczty do dowolnego urzędu (podpis na wniosku musi być notarialnie poświadczony).
 4. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o:
  • podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej żadnym z zakazów , o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, wydanym wobec osoby, której wpis dotyczył;
  • posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisane do CEIDG.
 5. Wniosek o wpis do CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 6. Podmiot może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis.
 7. Jeśli działalność ma być podjęta w terminie późniejszym niż dzień złożenia wniosku podmiot składający wniosek jest zobowiązany do określenia tego terminu we wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku osobistego składania wniosku tylko do wglądu)
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:
  • gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku zobowiązując do jego poprawienia;
  • gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
 2. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
 3. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie.
 4. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1291)
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650)
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1079)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Ewidencja działalności gospodarczej
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Ewidencja działalności gospodarczej

Kategorie życiowe

 1. Działalność gospodarcza
 2. Firma
 3. Rejestracja

Słowa kluczowe

wpis, działalność gospodarcza

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 3306084