]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Ogólny opis

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Opis skrócony

 1. Krajowy transport drogowy rzeczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej można wykonywać tylko na podstawie otrzymanej licencji.
 2. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie w krajowym lub w międzynarodowym transporcie osób.
 3. Zaświadczenia albo oświadczenia o niekaralności członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osób prowadzących działalność gospodarczą.
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 5. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu.
 6. Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie Prawo o ruchu drogowym.
 7. Oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie siedziby przedsiębiorcy oraz bazy eksploatacyjnej.
 8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 9. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

PODSTAWA PRAWNA: 
1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), 
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), 
3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726). 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać: 
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, 
- numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, 
- określenie rodzaju wykonywania transportu drogowego, 
- rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji, 
- czas, na jaki licencja ma być udzielona. 
Do wniosku o udzielenie licencji należy dołączyć: 
a. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, 
b. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON), 
c. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 
d. kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, 
e. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, 
f. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy, 
g. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska, 
h. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi, 
i. dowód wpłaty za wydanie licencji. 
j. dowód osobisty lub inny dokument z fotografią wraz z poświadczeniem zameldowania. 
Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy, do którego należy załączyć: 
a. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi, 
b. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska, 
c. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, 
d. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON), 
e. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 
f. dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia, 
g. dowód osobisty lub inny dokument z fotografią wraz z poświadczeniem zameldowania. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
Opłata administracyjna za wydanie licencji: 
Wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką: 
na okres 
od 2 do 15 lat - 700 zł. 
od 15 do 30 lat - 800 zł. 
od 30 do 50 lat - 900 zł. 

Wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy: 
na okres 
od 2 do 15 lat - 800 zł. 
od 15 do 30 lat - 900 zł. 
od 30 do 50 lat - 1000 zł. 
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, niebędącego taksówką, pobiera się jedną opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd. 
• za zmianę licencji: 10% opłaty za licencję, 
• za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku: 1% opłaty za licencję, 
• za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku: 11% opłaty za licencję. 
Opłata administracyjna za wydanie: 
- zaświadczenia: 
• 100 zł - na okres do 1 roku 
• 200 zł - na okres do 2 lat 
• 300 zł - na okres do 3 lat 
• 400 zł - na okres do 4 lat 
• 500 zł - na okres do 5 lat 
- wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia: 
• 20 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 1 roku 
• 40 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 2 lat 
• 60 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 3 lat 
• 80 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 4 lat 
• 100 zł - gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 5 lat 
Wpłat można dokonać: 
- w kasie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 
- w kasie Wydziału Komunikacji w Garwolinie przy ul. Warszawskiej 3 
- na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Komunikacji, mający swoją siedzibę w budynku przy ul. Warszawskiej 3, II piętro, pokój nr 21, tel. 682 48 41 w. 31 lub 682 01 11 w. 31. 
Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godz. 8-17, od wtorku do piątku w godz. 8-16. 

TERMIN ODPOWIEDZI: 
Do 30 dni od daty wpływu dokumentów do Wydziału Komunikacji. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

UWAGI: 
Licencje i zaświadczenia na międzynarodowy transport drogowy wydaje Minister Infrastruktury w Warszawie - w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego. 
Licencja lub zaświadczenie nie obowiązuje w niezarobkowym przewozie osób do 9 osób łącznie z kierowcą oraz w niezarobkowym przewozie rzeczy o d.m.c. do 3,5 t. 
Licencji lub zaświadczenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią. 

Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych zawarte w dokumentach załączonych do wniosku nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. 
W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przewoźnik występuje z wnioskiem o wydanie nowej licencji. 
Obowiązek uzyskania zaświadczenia do przewozu drogowego na potrzeby własne nie dotyczy przewozów wykonywanych: 
- w zakresie działalności wytwórczej dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 
- w ramach powszechnych usług pocztowych, 
- przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami. 

Zgodnie z art. 39j ustawy o transporcie drogowym 
1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. 
2. Badania lekarskie przeprowadzane są na zasadach Kodeksu pracy. 
3. Zakres badań lekarskich, obejmuje ustalenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym. 
4. Badania lekarskie – terminy badań 
a) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat 
b) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy. 
5. Pierwsze badanie lekarskie jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej. 
6. Badania lekarskie, o którym mowa wyżej, wykonują lekarze medycyny pracy posiadający jednocześnie uprawnienia do badań lekarskich kierowców (dwie pieczątki na orzeczeniu). 

Dodatkowe informacje

Opłata

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy uzależniona jest od okresu ważności licencji i wynosi:
 • 800 zł w przypadku licencji udzielanej na okres od 2 do 15 lat;
 • 900 zł w przypadku licencji udzielanej na okres powyżej 15 do 30 lat;
 • 1000 zł w przypadku licencji udzielanej na okres powyżej 30 do 50 lat.
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd. W ww. przypadku dla każdego zgłoszonego pojazdu wydaje się wypisy z licencji, za które pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią, za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 2. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)

Ochrona danych osobowych

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym
   w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel./ fax (0 – 25) 684 30 10.
  2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /s1000fofnu
  • telefonicznie: (0 – 25) 684 25 21
  • e – mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl
  • w siedzibie Administratora w pokoju nr 218
  • listownie: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
  1.  Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym, Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z przepisami wykonawczymi, a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody.
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
   jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.
  3. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.
  4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  5.  Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej
   na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Transport drogowy
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Transport drogowy

Kategorie życiowe

 1. Transport drogowy
 2. Działalność gospodarcza
 3. Firma
 4. Usługi
 5. Komunikacja

Słowa kluczowe

licencja, transport krajowy

Miejsce składania dokumentów

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
ul. Mazowiecka, 08-400 Garwolin 
Wydział Komunikacji 

tel. (25) 684 28 50 
e-mail: wydz.komunikacji@garwolin-starostwo.pl

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 3306368