]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wolanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wolanów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką

Ogólny opis

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką

Opis skrócony

O zawieszeniu wykonywania transportu drogowego (w całości bądź w części) na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy przewoźnik posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką jest zobowiązany w terminie 14 dni powiadomić organ, który udzielił licencji.

Wymagane dokumenty

 1. Pisemne zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką.
 2. W przypadku zawieszenia działalności w całości wszystkie wypisy z licencji.
 3. W przypadku częściowego zawieszenia działalności wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką jest wolne od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką

Kategorie życiowe

 1. Działalność gospodarcza
 2. Usługi
 3. Firma
 4. Komunikacja
 5. Pojazd

Słowa kluczowe

zawiadomienie, zawieszenie,licencja, taksówka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Wolanów
ul. Radomska 20
26-625 Wolanów

poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

Uwagi

Brak

Zrealizuj usługę przez Internet

visitstats.counter 1449389