]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wolanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wolanów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką

Ogólny opis

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką

Opis skrócony

O zawieszeniu wykonywania transportu drogowego (w całości bądź w części) na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy przewoźnik posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką jest zobowiązany powiadomić w terminie 14 dni organ, który udzielił licencji.

Wymagane dokumenty

 1. Pisemne zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką.
 2. W przypadku zawieszenia działalności w całości wszystkie wypisy z licencji.
 3. W przypadku częściowego zawieszenia działalności wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

"Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca."

Informacje dodatkowe

W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką

Kategorie życiowe

 1. Działalność gospodarcza
 2. Usługi
 3. Firma
 4. Komunikacja
 5. Pojazd

Słowa kluczowe

zawiadomienie, zawieszenie, licencja, taksówka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Wolanów
ul. Radomska 20
26-625 Wolanów

poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

Uwagi

Brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 3198720