]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Ogólny opis

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Opis skrócony

 1. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 2. Licencja udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący:
  • gminę (miasto)
  • gminy (miasta) sąsiadujące w przypadku zawarciu przez nie porozumienia.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem, wnioskodawcy osobiście wykonującego przewozy oraz kierowców zatrudnianych przez wnioskodawcę.
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, orzeczenie stwierdzające i brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 4. Oświadczenie członka/(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.
 5. Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe.
 6. Dane pojazdu zawierające następujące informacje:
  • markę,
  • typ,
  • rodzaj/przeznaczenie,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
  • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 8. Oświadczenie przedsiębiorcy potwierdzające wymóg dobrej reputacji.
 9. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Opłata za udzielenie licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności i wynosi dla jednego pojazdu:
  • na obszar gminy na okres:
   • od 2 do 15 lat – 200 zł,
   • od 15 do 30 lat – 250 zł,
   • od 30 do 50 lat – 300 zł;
  • na obszar gmin sąsiadujących na okres:
   • od 2 do 15 lat – 280 zł;
   • od 15 do 30 lat – 350 zł;
   • od 30 do 50 lat – 400 zł;
  • na obszar Warszawy na okres:
   • od 2 do 15 lat – 320 zł;
   • od 15 do 30 lat – 380 zł;
   • od 30 do 50 lat – 450 zł.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

"Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca."

Informacje dodatkowe

 1. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
 2. Wyjątek od tej zasady - uprawnienie do przeniesienia praw z licencji - uregulowano w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką

Kategorie życiowe

 1. Działalność gospodarcza
 2. Usługi
 3. Firma
 4. Komunikacja
 5. Pojazd

Słowa kluczowe

licencja, transport drogowy, taksówka

Miejsce składania dokumentów

Sala Obsługi Mieszkańców (parter) – klatka A
Urząd Miejski, ul. Kościuszki 32A,
(22) 463-46-59 lub (22) 755-55-34 wew. 212, 213
poniedziałek 10:00-19:00
wtorek – czwartek 08:00-16:00
piątek 08:00-15:00

Uwagi

 • Wniosek – wg wzoru
 • Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – załącznik nr 2
 • Oświadczenie – załącznik nr 3
 • Wykaz pojazdów – załącznik nr 4
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Do wglądu: dowód rejestracyjny, badania lekarskie, badania psychologiczne, prawo jazdy.


 • Opłata za udzielenie licencji płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu od każdego pojazdu wynosi:
 1. 200 zł przy licencji wydanej na okres 2-15 lat
 2. 250 zł przy licencji wydanej na okres 15-30 lat
 3. 300 zł przy licencji wydanej na okres 30-50 lat
Potwierdzenie opłaty stanowi załącznik do wniosku. Opłatę należy uiścić w dniu złożenia wniosku. 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013 poz. 1414 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.(Dz. U. z 2013 r., poz. 713 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. (Dz. U. z 2013, poz. 916 ze zm.).

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 716802