]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Ogólny opis

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Opis skrócony

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłosić organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oryginał licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 3. Kserokopia krajowego dokumentu potwierdzającego rejestrację pojazdu z udokumentowaniem spełnienia wymagań technicznych określonych dla taksówek w przepisach prawa o ruchu drogowym.
 4. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu, kserokopia zaktualizowanego dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nim.
 5. Kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.
 6. Dowód wniesienia opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 2. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

"Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca."

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką

Kategorie życiowe

 1. Działalność gospodarcza
 2. Usługi
 3. Firma
 4. Komunikacja
 5. Pojazd

Słowa kluczowe

zmiana, licencja, transport drogowy, taksówka

Miejsce składania dokumentów

Sala Obsługi Mieszkańców (parter) – klatka A
Urząd Miejski, ul. Kościuszki 32A,
(22) 463-46-59 lub (22) 755-55-34 wew. 212, 213
poniedziałek 10:00-19:00
wtorek – czwartek 08:00-16:00
piątek 08:00-15:00

Uwagi

 • Wniosek – wg wzoru
 • Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – załącznik nr 2
 • Oświadczenie – załącznik nr 3
 • Wykaz pojazdów – załącznik nr 4
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Do wglądu: dowód rejestracyjny, badania lekarskie, badania psychologiczne, prawo jazdy.


 • Opłata za udzielenie licencji płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu od każdego pojazdu wynosi:
 1. 200 zł przy licencji wydanej na okres 2-15 lat
 2. 250 zł przy licencji wydanej na okres 15-30 lat
 3. 300 zł przy licencji wydanej na okres 30-50 lat
Potwierdzenie opłaty stanowi załącznik do wniosku. Opłatę należy uiścić w dniu złożenia wniosku. 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013 poz. 1414 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.(Dz. U. z 2013 r., poz. 713 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. (Dz. U. z 2013, poz. 916 ze zm.).

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 717148