]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

ul. T. Kościuszki 32 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 • Ogólny opis
  Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Opis skrócony
  W przypadku zmiany danych zawartych w licencji przewoźnik jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Oryginał licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
  3. Kserokopia krajowego dokumentu potwierdzającego rejestrację pojazdu z udokumentowaniem spełnienia wymagań technicznych określonych dla taksówek w przepisach prawa o ruchu drogowym.
  4. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu kserokopia zaktualizowanego dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nim.
  5. Kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.
  6. Dowód wniesienia opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 10 % opłaty ponoszonej za udzielenie licencji.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką

  Kategorie życiowe

  1. Działalność gospodarcza
  2. Usługi
  3. Firma
  4. Komunikacja
  5. Pojazd

  Słowa kluczowe

  zmiana,licencja, transport drogowy, taksówka

  Miejsce składania dokumentów

  Sala Obsługi Mieszkańców (parter) – klatka A
  Urząd Miejski, ul. Kościuszki 32A,
  (22) 463-46-59 lub (22) 755-55-34 wew. 212, 213
  poniedziałek 10:00-19:00
  wtorek – czwartek 08:00-16:00
  piątek 08:00-15:00

  Uwagi

  • Wniosek – wg wzoru
  • Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym – załącznik nr 1
  • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – załącznik nr 2
  • Oświadczenie – załącznik nr 3
  • Wykaz pojazdów – załącznik nr 4
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • Do wglądu: dowód rejestracyjny, badania lekarskie, badania psychologiczne, prawo jazdy.


  • Opłata za udzielenie licencji płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu od każdego pojazdu wynosi:
  1. 200 zł przy licencji wydanej na okres 2-15 lat
  2. 250 zł przy licencji wydanej na okres 15-30 lat
  3. 300 zł przy licencji wydanej na okres 30-50 lat
  Potwierdzenie opłaty stanowi załącznik do wniosku. Opłatę należy uiścić w dniu złożenia wniosku.  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013 poz. 1414 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.(Dz. U. z 2013 r., poz. 713 ze zm.),
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. (Dz. U. z 2013, poz. 916 ze zm.).

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 164326