]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Jednorożec

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Jednorożec

ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec

telefon: 29 7517030
fax: 29 751 7031

http://www.jednorozec.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Ogólny opis
  Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Opis skrócony
  1. O wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez mogą ubiegać się : 
   • przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
   • jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
  2. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
  3. Możliwy jest jednoczesny wybór następujących rodzajów zezwoleń:
   • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
   • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
   • powyżej 18% zawartości alkoholu.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z odpowiednim dowodem potwierdzającym wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  3. Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
  4. Zgoda właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych.
  5. Plan sytuacyjny terenu przedstawiający lokalizację punktu sprzedaży w terenie, granice punktu sprzedaży oraz w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście precyzyjne zaznaczenie tego wejścia.
  6. Dowód wniesienia opłaty.
  7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Opłata w wysokości:
  • 43,75 zł za wydanie zezwolenia na  sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo;
  • 43,75 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 175 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu;
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

  Kategorie życiowe

  1. Alkohol
  2. Handel
  3. Działalność gospodarcza
  4. Sprzedaż

  Słowa kluczowe

  zezwolenie, sprzedaż,alkohol

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 1315940