]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Jednorożec

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Jednorożec

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny opis

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opis skrócony

 • O wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez mogą ubiegać się :
  • przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
 • Możliwy jest jednoczesny wybór następujących rodzajów zezwoleń:
  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem potwierdzającym wniesienie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Zgoda właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Plan sytuacyjny terenu przedstawiający lokalizację punktu sprzedaży w terenie, granice punktu sprzedaży oraz w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście precyzyjne zaznaczenie tego wejścia.
 6. Dowód wniesienia opłaty.
 7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 • W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

  Informacja

  Dodatkowe informacje

  Opłata

  Opłata w wysokości:
  • 43,75 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo;
  • 43,75 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 175 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu;
  • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

   Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

   Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
   • ulepszenia organizacji,
   • wzmacnianie praworządności,
   • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
   • ochrony własności społecznej,
   • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

   Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Wniosek oraz załączane dokumenty mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku. Na podstawie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może się odbywać, zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora imprezy.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277)
  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292)
  5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1079)
  6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

  Kategorie życiowe

  1. Alkohol
  2. Handel
  3. Działalność gospodarcza
  4. Sprzedaż

  Słowa kluczowe

  zezwolenie, sprzedaż, alkohol

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

  Uwagi

  brak

  Zrealizuj usługę przez Internet

  Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

  Liczba wyświetleń: 2965716