]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta Sierpc

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta Sierpc

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Ogólny opis

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Opis skrócony

 1. O zezwolenie na sprzedaż alkoholu może ubiegać się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę..
 2. Możliwe jest jednoczesne uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń:
  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • powyżej 18% zawartości alkoholu.
 3. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 lat.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 • W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:
  • 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  • 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 2100 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.
 • Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:
  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł;
  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł;
  • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
 • Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wymienionej wyżej wartości, wnoszą opłatę ponoszoną przy wydaniu zezwolenia.
 • Opłata wnoszona jest na rachunek właściwego urzędu w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 • Niedokonanie opłaty we wskazanych terminach powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
 • W roku nabycia zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności danego rodzaju zezwolenia.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od jego otrzymania za pośrednictwem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
  • ulepszenia organizacji,
  • wzmacnianie praworządności,
  • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
  • ochrony własności społecznej,
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nieuiszczenia właściwej opłaty w terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć sprzedaż może się także odbywać, zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez masowych podwyższonego ryzyka). Dopuszczalna sprzedaż napojów alkoholowych dotyczy wyłącznie produktów o zawartości do 3,5% alkoholu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277)
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292)
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1079)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

Kategorie życiowe

 1. Alkohol
 2. Handel
 3. Działalność gospodarcza
 4. Sprzedaż

Słowa kluczowe

zezwolenie, sprzedaż, alkohol

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Uwagi

  

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1490522