]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

 • Ogólny opis
  Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
 • Opis skrócony
  1. Przedsiębiorca, któremu wygasło zezwolenie na sprzedaż alkoholu z powodu:
   • likwidacji punktu;
   • upływu terminu ważności;
   • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
   • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
   • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty za jego korzystanie w wyznaczonych terminach może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Termin zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Protokół inwentaryzacji (ilościowo - wartościowej wg ceny sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów.
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
  Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nieuiszczenia właściwej opłaty w ustawowym terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Opłata w wysokości:
  • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu;
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem : art. 18 ust.5  pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. DzU.2016.487 z późn.zm. ).

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

  Kategorie życiowe

  1. Alkohol
  2. Handel
  3. Działalność gospodarcza
  4. Sprzedaż

  Słowa kluczowe

  zezwolenie, wyprzedaż,alkohol

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski w Radomiu
  26-610 Radom,  ul. Jana Kilińskiego 30
  Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń - pokój 123 (I piętro)
  Tel.  48 36-20-503

  Uwagi

  Opłat można dokonać:
  •    w kasie Urzędu Miejskiego pok. 335 (III piętro)
  •    w punkcie bankowym pok. 3 (parter)
  •    na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Księgowości Urzędu
  Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376


Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 654331