]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

 • Ogólny opis
  Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć
 • Opis skrócony
  1. O zezwolenie na sprzedaż alkoholu może ubiegać się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie organizacji przyjęć.
  2. Możliwe jest jednoczesne uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń:
   • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
   • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
   • powyżej 18% zawartości alkoholu.
  3. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 lat.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
  Opłaty można dokonać:
  •    w kasie Urzędu Miejskiego pok. 335 (III piętro)
  •    w punkcie bankowym pok. 3 (parter)
  •    na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Księgowości Urzędu
  Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:
   • 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
   • 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
   • 2100 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.
  2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:
   • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł;
   • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł;
   • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł. 
  3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wymienionej wyżej wartości, wnoszą opłatę ponoszoną przy wydaniu zezwolenia.
  4. Opłata wnoszona jest na rachunek właściwego urzędu w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w  terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
  5. Niedokonanie opłaty we wskazanych terminach powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
  6. W roku nabycia zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności danego rodzaju zezwolenia.
  7. 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
  Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od jego otrzymania za pośrednictwem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nieuiszczenia właściwej opłaty w terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
  2. Na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć może się odbywać, zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

  Kategorie życiowe

  1. Alkohol
  2. Handel
  3. Działalność gospodarcza
  4. Sprzedaż

  Słowa kluczowe

  zezwolenie, sprzedaż,alkohol

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski w Radomiu
  26-610 Radom,  ul. Jana Kilińskiego 30
  Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń - pokój 123 (I piętro)
  Tel.  48 36-20-503

  Uwagi

  Przedsiębiorca musi mieć zgłoszony w CEiDG lub KRS przedmiot wykonywanej działalności wg kodów PKD w zakresie kateringu tj. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne  załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji , wzmacnianie praworządności, usprawnianie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
  Załączniki winny być w oryginale lub potwierdzonej kserokopii. Zgodnie z art. 76 a § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 749220