]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

 • Ogólny opis
  Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia
 • Opis skrócony
  1. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz każdy wnioskujący, który ubiegał się o wydanie takiego zezwolenia i któremu odmówiono jego wydania, ma prawo uzyskać duplikat dokumentu rozstrzygającego w sprawie odpowiednio: zezwolenia, decyzji o odmowie wydania zezwolenia oraz każdego wydanego zaświadczenia.
  2. Nie można odmówić wydania przedmiotowych duplikatów.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód wniesienia opłaty.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Duplikat wydaje się w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku o wydanie duplikatu.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Opłata wynosi:
  • 24 zł za wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • 5 zł za wydanie duplikatu decyzji lub zaświadczenia dotyczącego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (od każdej pełnej lub zaczętej strony);
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  „Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem : art. 18 ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. DzU.2016.487 z późn.zm. )”.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

  Kategorie życiowe

  1. Alkohol
  2. Handel
  3. Działalność gospodarcza
  4. Sprzedaż

  Słowa kluczowe

  duplikat, zezwolenie, sprzedaż,alkohol

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski w Radomiu
  26-610 Radom,  ul. Jana Kilińskiego 30
  Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń - pokój 123 (I piętro)
  Tel.  48 36-20-503

  Uwagi

  Opłaty można dokonać:

      w kasie Urzędu Miejskiego pok. 335 (III piętro)
      w punkcie bankowym pok. 3 (parter)
      na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu

  Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 654331