]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Osieck

Urząd Gminy Osieck

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Ogólny opis

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Opis skrócony

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydawane jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia – wg wzoru
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (wypis z księgi wieczystej, umowa najmu) – oryginał do wglądu
 3. Pisemna zgoda właściciela, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym – oryginał do wglądu
Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży – oryginał do wglądu

Odbiorca usługi

Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacja

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Żeby sprzedawać konkretny rodzaj alkoholu musisz mieć odpowiednie zezwolenie.

Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Czyli jeśli chcesz mieć w ofercie np. sklepu wszystkie rodzaje alkoholi, złóż wniosek o trzy zezwolenia.

Uwaga! Każdy kto sprzedaje napoje alkoholowe bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom popełnia przestępstwo za co grozi grzywna.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zaznacz we wniosku, jakie napoje alkoholowe zamierzasz sprzedawać (przykładowy wzór wniosku znajdziesz poniżej). W jednym wniosku możesz wystąpić o wszystkie możliwe zezwolenia. Jeśli prowadzisz firmę w formie spółki cywilnej, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Jeśli ustanowiliście jedną osobę, która będzie reprezentować całą spółkę – wtedy wniosek podpisuje tylko ten wspólnik, który ma upoważnienie do reprezentowania spółki.

Dołącz do wniosku tylko jedną z wymienionych poniżej zgód na użytkowanie budynku:

 • zgodę właściciela budynku, lub
 • zgodę użytkownika budynku, lub
 • zgodę zarządcy budynku, lub
 • zgodę administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

2. Urząd gminy sprawdzi twój wniosek

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to dostaniesz zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

3. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w danym urzędzie gminy wyda opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy

Na stronach urzędów gmin znajdziesz uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W uchwale sprawdzisz m.in. w jakiej odległości od kościoła lub szkoły można sprzedawać alkohol. Dodatkowo rada gminy ustala maksymalną liczbę zezwoleń jaka może być wydana na danym terenie. Gminna komisja oceni czy lokalizacja twojego punktu sprzedaży spełnia te warunki i wyda opinię – pozytywną albo negatywną.

4. Zapłać za zezwolenie

Jeśli nie opłacisz zezwolenia, mimo otrzymania wezwania do zapłaty, to urząd wyda ci postanowienie o zwrocie wniosku.

5. Dostaniesz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jeżeli twój wniosek jest poprawny, lokalizacja punktu sprzedaży jest odpowiednia i zapłaciłeś za zezwolenie, to urząd wyda ci zezwolenie. 

Jeżeli do urzędu wpłynęło więcej wniosków niż wynosi limit ustalony przez radę gminy, to o przyznaniu zezwolenia będzie decydować:

 • większa odległość planowanego punktu sprzedaży od najbliższego działającego już punktu (odległość ta liczona jest najkrótszą drogą dojścia drogami publicznymi);
 • mniejsza liczba punktów sprzedaży, które prowadzi już wnioskodawca.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

 • minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa),
 • minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych (restauracja, pub).

Jeśli twój wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda ci decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Jeśli dopiero rozpoczynasz sprzedaż napojów alkoholowych, to opłatę za udzielenie zezwolenia wpłać na rachunek gminy, przed udzieleniem zezwolenia.

Jeśli sprzedawałeś już napoje alkoholowe i chcesz dostać nowe zezwolenie na kolejne lata, to wartość sprzedaży za ubiegły rok oblicz w kwotach brutto (tj. z podatkiem VAT i akcyzą), oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu. Wyliczoną opłatę wpłać na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Uwaga! Możesz płacić w ratach TYLKO w przypadku gdy zezwolenie nie zaczyna się lub nie kończy się w bieżącym roku. Jeśli zezwolenie traci ważność w danym roku kalendarzowym, to opłatę za korzystanie z zezwolenia zapłać w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia do 31 stycznia.

Jeśli starasz się o zezwolenie w trakcie roku, to opłatę za zezwolenie oblicz proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

1) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób:

 • 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego

2) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób:

 • 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego

Tak samo wylicz opłatę, gdy kończy się ważność twojego zezwolenia w trakcie roku.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację)..

Warto wiedzieć

Opłacaj co roku zezwolenie

Co roku musisz złożyć do 31 stycznia oświadczenie o tym ile sprzedałeś poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. Na podstawie tego oświadczenia wpłacasz co roku opłatę za korzystanie z zezwolenia.

Urząd cofnie ci zezwolenie

Jeśli np.:

 • będziesz sprzedawać alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
 • nie wezwiesz policji lub straży miejskiej do awanturujących się klientów;
 • będziesz sprzedawać alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł;
 • podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu);
 • popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
 • zostanie wobec ciebie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Jeśli cofnięto ci zezwolenie, możesz złożyć wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Kiedy zezwolenie wygaśnie

Zezwolenie wygasa w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży;
2) upływu terminu ważności zezwolenia;
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
5) niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym przypadku możesz wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane (grozi za to grzywna).

 

Dodatkowe informacje

Opłata

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu przed wydaniem zezwolenia wynosi:

 1. 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 2. 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
 3. 2.100 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Tryb odwoławczy

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od doręczenia zezwolenia, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

Skargi i wnioski

----------------------------

Informacje dodatkowe

 • Opłatę podstawową wnoszą Ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w tym zakresie oraz Ci, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonych wartości:
  1. 37.500 zł - dla piwa oraz dla wina,
  2. 77.000 zł - dla napojów powyżej 18%.
 • Pozostali wg pozostałych zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Złożony wniosek jest opiniowany przez:
  1. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  2. Straż Miejską w Grodzisku Mazowieckim

 

Numer konta bankowego:

Bank Pekao SA: 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. 1.Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). 4.Uchwała Nr 649/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych - klauzule informacyjne

Ochrona danych osobowych
(z wyłączeniem USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych)

Szanowni Państwo, klienci Urzędu Gminy Osieck,

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym informuję, że:

 1.   Przetwarzanie danych w Urzędzie Gminy Osieck jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 2.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Osieck z siedzibą Osieck ul. Rynek 1, reprezentowany przez Wójta Gminy. Adres siedziby: Urząd Gminy Osieck, 08 445 Osieck, ul. Rynek 1, tel. (025)685- 70-26, fax (025)685-70-90 mail: ugosieck@gminaosieck.pl

W Urzędzie Gminy Osieck został powołany inspektor ochrony danych (IOD).
Dane kontaktowe: rodo@gminaosieck.pl, tel. 25 685-70-26 wew.15.

Adres: Urząd Gminy Osieck, 08 445 Osieck, ul. Rynek 1, pokój nr 8.

 1.   Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c
  i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Gminy.

art. 6 ust. 1 lit a, b, c RODO: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 9 ust. 2 lit. g RODO: przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

 1.     Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2.       Dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych obowiązków Administratora. Będą przekazywane dane wyłącznie:

a)      odbiorcom danych upoważnionych do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: organów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów sektora ochrony zdrowia.

b)      innym odbiorcom danych, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych.

 1.         Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2.     Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 3.     Posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zapomnienia jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4.     Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 5. Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

Kategorie życiowe

 1. Działalność gospodarcza

Słowa kluczowe

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy w Osiecku, pokój nr 3

Uwagi

bez uwag
Liczba wyświetleń: 69093