]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Staszica 15
08-400 Garwolin

telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

http://www.garwolin-starostwo.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

 • Ogólny opis
  Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów
 • Opis skrócony
  1. Na mocy art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zaświadczenie z ewidencji gruntów i budynków może być wydane:
   • właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
   • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis ;
   • innym podmiotom, które mają interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie:
   • wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali;
   • wyrysu i wypisu z rejestru gruntów;
   • informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków;
   • wydruku mapy ewidencyjnej;
   • kopii dokumentu uzasadniającego wpisy w operacie ewidencyjnym.
  2. Dokumenty potwierdzające interes prawny do uzyskania informacji zawierających dane osobowe.
  3. Dokument potwierdzający tożsamość.
  4. Dowód wniesienia opłaty.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów wydawane są w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku natomiast pozostałe dokumenty do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
 • Informacja:

  PODSTAWA PRAWNA: 
  Rozdział 4 - Ewidencja gruntów i budynków art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 37, poz. 333). 
  Informacji o gruntach, budynkach i lokalach udziela się odpłatnie (art. 24 ust. 3). Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydawane są odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i samorządowej. 

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek właściciela, wieczystego użytkownika, trwałego zarządcy lub innej osoby mającej w tym interes prawny. 
  2. Dokument potwierdzający własność lub użytkowanie wieczyste. 

   

  WYSOKOŚĆ OPŁAT:

  1. Wyrys – pierwsza działka, budynek lub lokal na wyrysie w granicach obrębu geodezyjnego (wsi) 120 zł.
  2. Wyrys – następna działka, budynek lub lokal na tym samym wyrysie 12 zł.
  3. Wypis – pierwsza działka na wypisie w granicach obrębu geodezyjnego (wsi) 12 zł.
  4. Wypis – następna działka, budynek lub lokal na tym samym wypisie 6 zł każda.


  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami mający siedzibę przy ul. Staszica 15, budynek B, parter, wejście E, pokoje 9 i 11, tel. (025) 68-43-261, wew. 24 i 25. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.  TERMIN ODPOWIEDZI:

  1. Wypisy wykonywane są i wydawane w dniu zamówienia, jeśli nie zachodzi konieczność dostarczenia dokumentów przez zamawiającego, których wcześniej nie doręczył urzędowi np.: zmiana nazwiska, zmiana adresu.
  2. Wyrysy wydawane są w terminie jednego tygodnia, co nie oznacza, że termin ten nie jest krótszy. Zależy to od ilości interesantów oczekujących w danym okresie czasu na załatwienie.
  3. W przypadku zamówienia korespondencyjnego, nie zawierającego wystarczających danych do zidentyfikowania nieruchomości, organ w terminie tygodnia wzywa do uzupełnienia wniosku.
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  1. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40 b ust. 1, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez dokonanie wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
  2. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
  3. Opłaty za czynności związane z udostępnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierane są zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i podlegają corocznej waloryzacji.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Dowód wniesienia opłaty za żądaną czynność składany jest przy odbiorze dokumentów.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków

  Kategorie życiowe

  1. Budowa
  2. Inwestycja
  3. Działalność gospodarcza
  4. Ewidencja
  5. Nieruchomość
  6. Infrastruktura

  Słowa kluczowe

  wypis, wyrys, rejestr, grunt, budynek, nieruchomość

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
  ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, bud. B w podwórku, wejście E, parter pokoje 7-13 
  tel. (025) 68-43-261 
  e-mail: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 602307