]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

Ogólny opis

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

Opis skrócony

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zaświadczenie z ewidencji gruntów i budynków może zostać wydane:
  • właścicielom oraz osobom i jednostkom organizacyjnym władającym gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  • organom administracji publicznej albo podmiotom niebędącym organami administracji publicznej, realizującym, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  • innych podmiotom niż wyżej wymienione, jeżeli mają interes prawny w tym zakresie związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu;
  • operatorom sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie:
  • wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali;
  • wyrysu i wypisu z rejestru gruntów;
  • informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków;
  • wydruku mapy ewidencyjnej;
  • kopii dokumentu uzasadniającego wpisy w operacie ewidencyjnym.
 2. Dokumenty wykazujące istnienie interesu prawnego w uzyskaniu informacji zawierających dane osobowe.
 3. Dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów wydawane są w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku natomiast pozostałe dokumenty do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Informacja

Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Udostępnianie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, danych z rejestru cen i wartości nieruchomości, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego są wydawane odpłatnie na żądanie:

- właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,

- organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,

- innych podmiotów niż wymienione, które mają interes prawny w tym zakresie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony i podpisany wniosek w zależności od rodzaju sprawy:

-    o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/ wyrysu wniosek w treści zgodny z formularzem EGiB,

-    o udostępnienie mapy ewidencyjnej wniosek w treści zgodny z formularzem P i P3,

-     o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów i zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB wniosek w treści zgodny z formularzem P i P2,

-     o udostępnienie zbioru danych ewidencji gruntów i budynków wniosek w treści zgodny z formularzem P i P1,

-     o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości wniosek w treści zgodny z formularzem      P i P4.

2. W sprawach załatwianych przez osoby trzecie oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa/upoważnienia.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelniona kopia. Dowód zapłaty może mieć również formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 

 

Numer rachunku bankowego:

20 9236 0008 0000 0198 2000 0020 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowie

 

Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Ul. Przemysłowa 5

07-100 Węgrów

Opis kwoty płatności:

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017, poz.2101 z późn. zm.) opłatę pobiera się przed:
-    sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z ewidencji gruntów.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

    Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego - 50 zł za jednostkę rejestrową gruntów
    Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego        - 30 zł za jednostkę rejestrową gruntów
    Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego - 30 zł za jednostkę rejestrową budynków albo jednostkę rejestrową lokali
    Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego - 20 zł za pozycję kartoteki budynków albo pozycję kartoteki lokali
    Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego - 150 zł
    Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego - 110 zł
    Kopia mapy ewidencyjnej arkusz A4 - 10,87 zł
    Kopia mapy ewidencyjnej arkusz A3 – 18,12 zł
    Kopia mapy ewidencyjnej arkusz A2 – 28,99 zł
    Kopia mapy ewidencyjnej arkusz A1 – 43,48 zł
    Kopia mapy ewidencyjnej arkusz A0 – 72,47 zł
    Wykaz działek ewidencyjnych - 0,25 zł
    Wykaz podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB - 0,42 zł
    Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej (nieruchomość będąca przedmiotem transakcji albo wyceny) – 6,21 zł
    Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego (nieruchomość będąca przedmiotem transakcji albo wyceny) – 8,28 zł

Opłata za wysyłkę materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:
-              10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg,
-              15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg,
-              20 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi powyżej 5 kg.

W przypadku płatności przelewem: przelewu  można dokonać dopiero po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, wpisując w tytule zapłaty nr DOO, lub numer pod jakim wniosek został zarejestrowany

Dodatkowe informacje

Opłata

 1. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40 b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, poprzez dokonanie wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
 2. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty, który zawiera:
  • nazwę jednostki organizacyjnej, która wystawiła dokument;
  • identyfikator i datę wniosku o udostępnienie materiałów zasobu albo identyfikator i datę zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
  • nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu, a także oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli opłat zawartej w załączniku do ustawy;
  • wysokość użytych do wyliczenia podstawowych stawek jednostkowych oraz współczynników korygujących;
  • kwotę opłaty;
  • datę wystawienia dokumentu oraz podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.
 3. Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.
 4. Opłaty za czynności związane z udostępnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierane są zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i podlegają corocznej waloryzacji.

Informacje o płatnościach

Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:
Starostwo Powiatowe w Węgrowie Ul. Przemysłowa 5 07-100 Węgrów
Tytuł wpłaty:
nr DOO, lub numer pod jakim wniosek został zarejestrowany

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Dowód wniesienia opłaty za żądaną czynność składany jest przy odbiorze dokumentów.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393)
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 434)

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Powiat Węgrowski/Starostwo Powiatowe w Węgrowie,

ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów tel. 25 740-92-20 do 39,

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-zz@tbdsiedlce.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z wydaniem odpisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Powiat Węgrowski gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe (wymagane przepisami prawa).

Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Powiat Węgrowski przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Powiat Węgrowski. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Przetwarzanie dane osobowe u Administratora Danych oraz podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków

Kategorie życiowe

 1. Budowa
 2. Inwestycja
 3. Działalność gospodarcza
 4. Ewidencja
 5. Nieruchomość
 6. Infrastruktura

Słowa kluczowe

wypis, wyrys, rejestr, grunt, budynek, nieruchomość

Miejsce składania dokumentów

-       Osobiście: Biuro Obsługi Interesanta, budynek główny Starostwa Powiatowego ul. Przemysłowa 5,  07-100 Węgrów

-       tradycyjną pocztą

-       Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – w formie dokumentu elektronicznego, 

     obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą

     ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP (dotyczy: wypisów, wyrysów)

     DODATKOWE WYJAŚNIENIA : http://bip.powiatwegrowski.pl

-       E-mailem – PODPISANE ZA POMOCĄ PODPISU ELEKTRONICZNEGO  na adres: wgkkign_wegrow@pro.onet.pl

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 3081676