]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Brańszczyk

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Brańszczyk

Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk

telefon: tel.: (0-29) 59-29-310
fax: fax: (0-29) 74-22-811

http://www.branszczyk.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

 • Ogólny opis
  Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów
 • Opis skrócony
  1. Na mocy art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zaświadczenie z ewidencji gruntów i budynków może być wydane:
   • właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
   • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis ;
   • innym podmiotom, które mają interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie:
   • wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali;
   • wyrysu i wypisu z rejestru gruntów;
   • informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków;
   • wydruku mapy ewidencyjnej;
   • kopii dokumentu uzasadniającego wpisy w operacie ewidencyjnym.
  2. Dokumenty potwierdzające interes prawny do uzyskania informacji zawierających dane osobowe.
  3. Dokument potwierdzający tożsamość.
  4. Dowód wniesienia opłaty.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów wydawane są w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku natomiast pozostałe dokumenty do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  1. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40 b ust. 1, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez dokonanie wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
  2. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
  3. Opłaty za czynności związane z udostępnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierane są zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i podlegają corocznej waloryzacji.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Dowód wniesienia opłaty za żądaną czynność składany jest przy odbiorze dokumentów.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków

  Kategorie życiowe

  1. Budowa
  2. Inwestycja
  3. Działalność gospodarcza
  4. Ewidencja
  5. Nieruchomość
  6. Infrastruktura

  Słowa kluczowe

  wypis, wyrys, rejestr, grunt, budynek, nieruchomość

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy w Brańszczyku
  ul. Jana Pawła II 45
  07-221 Brańszczyk

  www.branszczyk.pl

  Uwagi

  brak uwag

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1254343