]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Brańszczyk

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Brańszczyk

Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk

telefon: tel.: (0-29) 59-29-310
fax: fax: (0-29) 74-22-811

http://www.branszczyk.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

  • Ogólny opis
    Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów
  • Opis skrócony
    1. Na mocy art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zaświadczenie z ewidencji gruntów i budynków może być wydane:
      • właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
      • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis ;
      • innym podmiotom, które mają interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.
  • Wymagane dokumenty
    1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie:
      • wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali;
      • wyrysu i wypisu z rejestru gruntów;
      • informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków;
      • wydruku mapy ewidencyjnej;
      • kopii dokumentu uzasadniającego wpisy w operacie ewidencyjnym.
    2. Dokumenty potwierdzające interes prawny do uzyskania informacji zawierających dane osobowe.
    3. Dokument potwierdzający tożsamość.
    4. Dowód wniesienia opłaty.
    5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  • Odbiorca usługi
    Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
  • Termin załatwienia sprawy:
    Wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów wydawane są w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku natomiast pozostałe dokumenty do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
  • Informacja:
  • Dodatkowe informacje:

    Opłata

    1. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40 b ust. 1, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez dokonanie wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
    2. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
    3. Opłaty za czynności związane z udostępnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierane są zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i podlegają corocznej waloryzacji.

    Tryb odwoławczy

    Brak

    Skargi i wnioski

    Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

    Informacje dodatkowe

    Dowód wniesienia opłaty za żądaną czynność składany jest przy odbiorze dokumentów.

    Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
    2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
    3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)
    4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542)
    5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333)

    Ochrona danych osobowych

    Klasyfikacje usługi

    1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
    2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
    3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków

    Kategorie życiowe

    1. Budowa
    2. Inwestycja
    3. Działalność gospodarcza
    4. Ewidencja
    5. Nieruchomość
    6. Infrastruktura

    Słowa kluczowe

    wypis, wyrys, rejestr, grunt, budynek, nieruchomość

    Miejsce składania dokumentów

    Urząd Gminy w Brańszczyku
    ul. Jana Pawła II 45
    07-221 Brańszczyk

    www.branszczyk.pl

    Uwagi

    brak uwag

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1070468