]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Nasielsku

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Nasielsku

Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

telefon: 236933000
fax: 236912470

http://www.Nasielsk.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • Ogólny opis
  Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Opis skrócony
  1. Uzyskanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pozwala stwierdzić, jakie ustalenia dla danego terenu (ieruchomości) zostały w tym studium przewidziane. Każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073).
  2. Możliwe jest uzyskanie wypisu i wyrysu zarówno z aktualnego, jak i archiwalnego studium.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Opłata od wypisu do 5 stron - 30 zł.
  • Opłata od wypisu powyżej 5 stron - 50 zł.
  • Opłata od wyrysu: 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, jednak nie więcej niż 200 zł.
  • Suma opłat za wypis i wyrys nie może być wyższa niż 250 zł. 
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Tryb odwoławczy dotyczy tylko sytuacji, w której wymagane jest wydanie decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w sprawie, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłwu takich danych oraz uchylenu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej również jako "RODO"), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Nasielsku jest Gmina Nasielsk (dalej również jako "ADO").
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Justyna Wyrzykowska, kontakt z IOD możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@nasielsk.pl.
  3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
   -- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
   -- realizacji zwartych przez ADO umów;
   -- na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody - w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   -- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepsów powszechnie obowiązującego prawa;
   -- inne podmioty, które na podstawie stostownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest Gmina Nasielsk.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym sa przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez okres określony przez przepisy powszechnie obowiązjącego prawa lub okres wygaśnięcia roszczen związanych z realizacja celu przetwarzania danych osobowych.
  7. W związku z przetwarzenim Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następującego uprawnienia:
   -- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   -- prawo do żadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   -- prawo do żadania usunięcia danych osobowyc (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
       ---- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
       ---- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
       ---- osoba, której dane dotycza wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
       ---- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
       ---- dane osobowe musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
   -- prawo do żadania ograniczenia przetwarzania danych osobowyc - w przypadku, gdy:
       ---- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
       ---- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich oraniczenia,
       ---- ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą , potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
       ---- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
   -- prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łacznie spełnione są nastepujące przesłanki:
       ---- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowych zwartej  z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
       ---- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
   -- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione sa następujące przesłanki:
      ---- zaistnieją przyczyne związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
       ---- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stroną trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a  RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Panu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochronych danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ptrzetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zwarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków

  Kategorie życiowe

  1. Budowa
  2. Inwestycja
  3. Działalność gospodarcza
  4. Ewidencja
  5. Nieruchomość
  6. Infrastruktura

  Słowa kluczowe

  zgłoszenie, zmiana, rejestr gruntów i budynków

  Miejsce składania dokumentów

  WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i NIERUCHOMOŚCI
  pokój nr 215 (wew. 215) Kierownik 23 69-33-115 - Bożena Strzelecka
  pokój nr 214 (wew. 127) 23 69-33-027 - Anna Saliszewska – Inspektor, Marta Chojnacka - Inspektor,  Michał Ziółek - Referent

  Uwagi

  Do wniosku należy załączyć skan opłaty skarbowowej w wysokości:

  1) od wypisu:

  a) do 5 stron – 30 zł

  b) powyżej 5 stron – 50 zł

  2) od wyrysu:

  a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł

  b) nie więcej niż – 200 zł
  Płatna w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy:
  Bank BS Nasielsk 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 586336