]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zgłoszenie zmiany dotyczącej danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Ogólny opis

Zgłoszenie zmiany dotyczącej danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Opis skrócony

Zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele i władający gruntami, budynkami lub lokalami, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, są obowiązani zgłaszać wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie zmiany danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
 2. Dokumenty stanowiące w świetle art. 22 i 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne podstawę do dokonania zmiany, tj. w szczególności: akty notarialne, postanowienie sądu, akt własności.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Informacja:

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,poz.2101 t.j)

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.                w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 393)

3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019r., poz 299 )

4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. z 2017,poz.1867 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1000)

5.            Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zgłoszeniu zmian danych.

2. Dokumenty, na podstawie których ma zostać dokonana wnioskowana zmiana (prawomocne wyroki sądowe, prawomocne decyzje administracyjne, zaświadczenie o nadaniu lub zmianie numerów porządkowych nieruchomości, wypisy z ksiąg wieczystych, akt małżeństwa i inne). 3. Pełnomocnictwo, jeśli Wnioskodawcą nie jest właściciel lub osoba fizyczna lub prawna , w której władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal.

 

W niektórych przypadkach osoby zgłaszające zmianę obowiązane są dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Zgłoszenie zmiany dotyczącej danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków jest wolne od opłat.
 • 10 zł opłata skarbowa w wypadku konieczności wydania decyzji, gdy aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków jest dokonywania na  wniosek lub zgłoszenie w drodze decyzji administracyjnej (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o aktualizacji lub o odmowie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, od opłaty tej zwolnione są decyzje o umorzeniu postępowania).
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Informacje o płatnościach

Opis kwoty:
Zgłoszenie zmiany nie podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku załączenia pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy dotyczy tylko sytuacji, w której zmiana danych zawartych w rejestrze gruntów i budynków wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w sprawie, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542)

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Powiat Węgrowski/Starostwo Powiatowe w Węgrowie,

ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów tel. 25 740-92-20 do 39,

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-zz@tbdsiedlce.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków, na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Powiat Węgrowski gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe (wymagane przepisami prawa).

Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Powiat Węgrowski przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Powiat Węgrowski. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Przetwarzanie dane osobowe u Administratora Danych oraz podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja gruntów i budynków

Kategorie życiowe

 1. Budowa
 2. Inwestycja
 3. Działalność gospodarcza
 4. Ewidencja
 5. Nieruchomość
 6. Infrastruktura

Słowa kluczowe

zgłoszenie, zmiana, rejestr gruntów i budynków

Miejsce składania dokumentów

1.Osobiście – Biuro Obsługi Interesanta, siedziba Starostwo Powiatowe  w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5 ;
2. Tradycyjną pocztą ;
3. Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – w formie dokumentu elektronicznego, obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP (dotyczy: wypisów, wyrysów);
   DODATKOWE WYJAŚNIENIA: http://bip.powiatwegrowski.pl/
4. e-mailem – PODPSIANE ZA POMOCĄ PODPSIU ELEKTRONICZNEGO  
   na adres:  wgkkign_wegrow@pro.onet.pl.

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 1636796