]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Węgrowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Węgrowie

Rynek 16
07-100 Węgrów

telefon: Rynek Mariacki 16: 257922326, 257923317; kard. Stefana Wyszyńskiego 1: 257923318, 257922599, 257923181; Gdańska 2: 257922887; Gdańska 4A: 257922575; Gdańska 69: 257920011, 257922737;
fax: Rynek Mariacki 16: 257922523; kard. Stefana Wyszyńskiego 1: 257926523; Gdańska 2: 257922887; Gdańska 4A: 257922575; Gdańska 69: 257920012;

http://www.wegrow.com.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 • Ogólny opis
  Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • Opis skrócony
  1. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
  2. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
  3. Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Nadanie numeru porządkowego nieruchomości jest wolne od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

  2. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)

  Ochrona danych osobowych

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia2016r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu założeniakontanaportaluWrotaMazowszaiumożliwieniakorzystaniazusługelektronicznychopublikowanych na portalu WrotaMazowsza.
  2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Węgrowa, z siedzibą w Węgrowie ul. Rynek Mariacki.
  3. Informujemy, iż wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować pod adresem elektronicznym: iod@wegrow.pl.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO, w celu założeniakontanaportaluWrotaMazowszaiumożliwieniakorzystaniazusługelektronicznychopublikowanych na portalu WrotaMazowsza, w tym:
   1. Nadaniu numeru porządkowego nieruchomości;
   2. Rozpatrywania wniesionych skarg przez obywateli;
   3. Rozpatrywania złożonych wniosków przez obywateli;
   4. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
  5. Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym zadania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu e-Urząd, w tym portalu WrotaMazowsza;
  6. Informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do usunięcia Państwa konta z portalu WrotaMazowsza;
  7. Informujemy, iż Państwa dane osobowe niebędąprzetwarzanewsposóbzautomatyzowany,wcelupodjęciadecyzjiwsprawieindywidualnej.
  8. Jednocześnie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo żądania:
   1. dostępudoswoichdanychosobowych,
   2. ichsprostowania,
   3. usunięcia(wprzypadkachinazasadachokreślonych w RODO),
   4. ograniczeniaprzetwarzania;
  9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest także niezbędnym warunkiem korzystania z usług. Brak podania danych uniemożliwi założenie Państwa konta na portalu Wrota Mazowsza.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

  Kategorie życiowe

  1. Budowa
  2. Inwestycja
  3. Działalność gospodarcza
  4. Ewidencja
  5. Nieruchomość
  6. Infrastruktura

  Słowa kluczowe

  numer porządkowy, nieruchomość

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski w Węgrowie
  Rynek Mariacki 16
  07-100 Węgrów

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1002604