]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Nadanie numeru porządkowego dla budynku (UM Radom)

 • Ogólny opis
  Nadanie numeru porządkowego dla budynku (UM Radom)
 • Opis skrócony
  1. Prezydent miasta ustala numery porządkowe z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
  2. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej,  wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania, a także ustala się dla obiektów takich jak: parkingi, garaże, wjazdy, wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.
  3. Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.
 • Wymagane dokumenty
  1. Dla budynku istniejącego tj: oddanego do użytku.

  a. Wypełniony formularz wniosku.

  2. Dla budynku w trakcie budowy.

  a. Wypełniony formularz wniosku

  b. Kopia decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym – do wglądu

  c. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z projektem zagospodarowania terenu i opisem budynku – do wglądu

  3. Dla budynku prognozowanego do wybudowania.

  a. Wypełniony formularz wniosku

  b. Kopia decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym – do wglądu

  c. W przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę także kopia tego dokumentu wraz z projektem zagospodarowania terenu i opisem budynku – do wglądu

  W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez notariusza lub radcę prawnego z dowodem uzyskania opłaty skarbowej.

 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Zawiadomienie wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o nadanie numeru porządkowego.
  Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym/adresie budynku.
 • Informacja:
  Dla budynku istniejącego tj: oddanego do użytkua

  1. Wypełniony formularz wniosku


  Dla budynku w trakcie budowy
  1. Wypełniony formularz wniosku
  2. Kopia decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym – do wglądu
  3. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z projektem zagospodarowania terenu i opisem budynku – do wglądu

  Dla budynku prognozowanego do wybudowania
  1. Wypełniony formularz wniosku
  2. Kopia decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym – do wglądu
  3. W przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę także kopia tego dokumentu wraz z projektem zagospodarowania terenu i opisem budynku – do wglądu
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Nadanie numeru porządkowego dla budynku nie podlega opłacie skarbowej;
  • Opłata skarbowa jest pobierana każdorazowo od pozostałych czynności określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
  Numer rachunku bankowego

  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

  Tryb odwoławczy

  Ustalenie numerów porządkowych:

  Przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego. Skargę na taką czynność można wnieść, stosownie do art. 52 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r, poz. 270 z późn. zm.) po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa.

  Wydawanie zaświadczeń:

  Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

  Skargi i wnioski

  Wnioskodawca:

  Właściciel, Władający, Użytkownik Wieczysty, Inwestor, Pełnomocnik (w razie ustanowienia pełnomocnictwa)

  Informacje dodatkowe

  1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
  2. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
  3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. (Dz. U. z 2012 r. Nr 23, poz. 125)

  Ochrona danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia  
  z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30;A
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl;
  3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  6) posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  7) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: ustawu z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i kartograficzne jest obligatoryjne.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

  Kategorie życiowe

  1. Budowa
  2. Inwestycja
  3. Działalność gospodarcza
  4. Ewidencja
  5. Nieruchomość
  6. Infrastruktura

  Słowa kluczowe

  numer porządkowy, nieruchomość, budynek

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca pok. 19
  ul. Jana Kilińskiego 30
  26-600 Radom

  Uwagi

  Referat d/s Obsługi Nieruchomości
  pok. 317 tel. (048) 36 20 764

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 654331