]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

telefon: tel.(48) 610-30-89, (48) 610-28-51
fax: (48) 610-30-89

http://www.skaryszew.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Nadanie nazwy ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym.

 • Ogólny opis
  Nadanie nazwy ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym.
 • Opis skrócony
  Nadanie nazwy odbywa się na wniosek grupy osób fizycznych, osób prawnych, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o nadanie nazwy.
  2. szkic sytuacyjny z lokalizacją i zasięgiem obiektu miejskiego, którego wniosek dotyczy, sporządzony na aktualnej mapie.
  3. Zgoda wszystkich właścicieli, jeżeli wniosek dotyczy nadania nazwy drodze wewnętrznej.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Nie dotyczy
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy lub powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.
  Skargę na uchwałę lub zarządzenie można wnieść do sądu administracyjnego.
  Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia można złożyć w każdym czasie, po wejściu uchwały lub zarządzenia w życie. Skargę na uchwałę lub zarządzenie po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia należy złożyć w terminie do 60 dni od dnia złożenia wezwania, ale nie później niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Geodezja i Kataster
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Geodezja i Kataster
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Geodezja i Kataster

  Kategorie życiowe

  1. Budowa
  2. Inwestycja
  3. Infrastruktura
  4. Ewidencja
  5. Nieruchomość

  Słowa kluczowe

  nadanie, nazwa, ulica, plac, obiekt, teren

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
  ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
  tel.(48) 610-30-89

  Uwagi

  Godziny otwarcia
  poniedziałek od 7.30 do 16.30
  wtorek od 7.30 do 15.30
  środa od 7.30 do 15.30
  czwartek od 7.30 do 15.30
  piątek od 7.30 do 15.30

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 210981