]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Halinowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Halinowie

ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halinów

telefon: 22 783 60 20, 22 783 60 80
fax: 22 783 61 07

http://www.halinow.pl/

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozgraniczenie nieruchomości

 • Ogólny opis
  Rozgraniczenie nieruchomości
 • Opis skrócony
  1. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
  2. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.
  3. Rozgraniczenie nieruchomości przeprowadzane jest z urzędu lub na wniosek strony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
  4. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez ww. organy.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód wniesienia opłaty.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
  • Opłaty

   10 zł – jedna decyzja.

 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą oraz od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
  Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie, przekazania jej sądowi powszechnemu.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
  2. Jeżeli właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.
  3. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania ww. decyzji, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu organowi, który umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Rozgraniczenie nieruchomości
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Rozgraniczenie nieruchomości
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Rozgraniczenie nieruchomości

  Kategorie życiowe

  1. Budowa
  2. Inwestycja
  3. Infrastruktura
  4. Ewidencja
  5. Nieruchomość

  Słowa kluczowe

  decyzja, rozgraniczenie, nieruchomość

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów
  Tel. (22) 783-60-20, Fax: (22) 783-61-07,

  Biuro Podawcze, w holu na parterze urzędu, tel. (22) 783-60-20 wew. 132

  Uwagi

  • Wniosek strony(może być sporządzony samodzielnie  lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Biurze Podawczym oraz na stronie internetowej www.halinow.pl oraz poniżej) 
  • Wniosek strony powinien zawierać: nazwę miejscowości, numery działek ewidencyjnych, imiona i nazwiska (nazwy) właścicieli (władających), imiona, nazwiska, adresy do  korespondencji i podpisy wnioskodawców, ewentualnie imię i nazwisko proponowanego uprawnionego geodety wraz z jego pisemną zgodą, ceną brutto i terminem wykonania (brak wskazania geodety przez wnioskodawców powoduje wszczęcie z urzędu procedury poszukiwania geodety).

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 1140118