]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

 • Ogólny opis
  Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
 • Opis skrócony
  1. Zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym sieci uzbrojenia terenu to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne z wyłączeniem melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami.
  2. Na mocy powyższej ustawy sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Obowiązek odbycia narady koordynacyjnej nie dotyczy:
   • przyłączy;
   • sieci uzbrojenia terenu usytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej;
   • sieci uzbrojenia terenu usytuowanych w granicach terenu zamkniętego, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
   • sieci technologicznych podmiotów władających siecią uzbrojenia terenu, dla których wydana została przez właściwy organ decyzja administracyjna o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez inwestora i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek od inwestora lub projektanta o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
  2. Dokumenty zawierające propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczone na planie sytuacyjnym, na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z rysunkiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu
  3. W przypadku, gdy plan sytuacyjny ma postać nieelektroniczną, należy do wniosku dołączyć co najmniej 2 jego egzemplarze.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej o czym zawiadamia:
  • wnioskodawców;
  • podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu;
  • wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu;
  • inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).
  Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami:
  • 150 zł - za jeden rodzaj sieci nie będącej przyłączem,
  • 105 zł - (150 zł x 0,7) za każdy następny rodzaj sieci nie będącej przyłączem.
  Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przyłączami:
  • 105 zł – (150 zł  x 0,7) za jeden rodzaj przyłączy,
  • 73,50 zł – (150,00 x 0,7 x 07 zł) za każdy następny rodzaj przyłączy,
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Przedmiotem narady koordynacyjnej jest sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenach istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich.
  Usytuowanie projektowanych przyłączy nie podlega obowiązkowemu uzgadnianiu na naradach koordynacyjnych, jednakże takie uzgodnienie jest możliwe, jeżeli starosta/prezydent miasta otrzyma wniosek w tej sprawie od inwestora, projektanta, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu. Koordynacja projektowanej sieci uzbrojenia jest przeprowadzana na naradach koordynacyjnych na podstawie złożonego wniosku inwestora lub projektanta bez względu na długość sieci i bez względu na ich rodzaj. Na wniosek inwestora, projektanta, wójta, burmistrza, prezydenta miast oraz podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu uzgodnieniom mogą podlegać również sieci położone „na obszarze luźnej zabudowy wiejskiej”

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w  Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9   26-800 Białobrzegi,
  2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@bialobrzegipowiat.pl
  3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  6)  posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8)    podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

  Kategorie życiowe

  1. Budowa
  2. Inwestycja
  3. Infrastruktura
  4. Ewidencja
  5. Nieruchomość

  Słowa kluczowe

  uzgodnienie, uzbrojenie terenu

  Miejsce składania dokumentów

  Starostwo Powiatowe w Białobrzegach
  Plac Zygmunta Starego 9
  26-800 Białobrzegi
  pn-pt: 7:30-15:30

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1142210