]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia (UM Radom)

 • Ogólny opis
  Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia (UM Radom)
 • Opis skrócony
  Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia
 • Wymagane dokumenty
  Wniosek użytkownika wieczystego, bądź w przypadku współużytkowania wieczystego wnioski złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 • Informacja:
  Referat Obsługi Inwestycji i Odszkodowań
  pokój nr 249, tel : 36 – 20 – 794 /Sylwia Dziewit/
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  10 zł. opłata skarbowa

  Opłatę można wnosić:

  1. W każdym banku

  2. Na poczcie

  3. W specjalnie wyznaczonych punktach:

  - Urząd Miejski w Radomiu – ul. Kilińskiego 30 (punkt bankowy, parter) oraz kasa Urzędu Miejskiego III piętro (wejście od ul. Kilińskiego 30).

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zezwolenia za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Termin składania wniosków: bezterminowo

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr 738/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.Uchwała Nr 738/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010 r.
  3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami
  3. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
  4. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

  Kategorie życiowe

  1. Użytkowanie wieczyste
  2. Grunt

  Słowa kluczowe

  Gmina Miasta Radomia, Księgi wieczyste

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19
  ul. Jana Kilińskiego 30
  26-600 Radom

  Uwagi

  Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę skarbową :

  52 1240  3259  1111  0010  1340  6544

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 446405