]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wynajęcie/Wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom) (UM Radom)

 • Ogólny opis
  Wynajęcie/Wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom) (UM Radom)
 • Opis skrócony
  Wynajęcie/Wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom)
 • Wymagane dokumenty
  - Wniosek podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy najmu/dzierżawy z określeniem powierzchni i planowanego sposobu korzystania z wynajmowanego/dzierżawionego terenu;

  - Załącznik graficzny (fragment mapy poglądowej) z zaznaczonym terenem planowanym do wynajmu/dzierżawy, ewentualnie zdjęcie terenu;

  - decyzja o warunkach zabudowy (niekonieczne, ale wskazane jeśli decyzja została wydana na wniosek strony).
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  I. Tryb bezprzetargowy:

  a) Umowy najmu/dzierżawy zawierane na okres do 3 lat i kolejne umowy zawierane z tym samym podmiotem i na tą samą nieruchomość – po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Radomia - termin do 12 tygodni

  b) Umowy najmu/dzierżawy zawierane na okres powyżej 3 lat – termin po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Radomia i Radę Miejską w formie uchwały

  II. Tryb przetargowy - zawarcie umowy po rozstrzygnięciu i zamknięciu przetargu,
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  - nie podlega opłacie skarbowej

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zezwolenia za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)
  3. Uchwała nr 52/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom) ze zm Uchwała nr 52/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 stycznia 2011 roku
  4. Zarządzenie nr 4100/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 08 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w poszczególnych strefach miasta, udzielania bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach określonych w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom). Zarządzenie nr 4100/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 08 sierpnia 2013 roku
  5. Zarządzenie nr 4767/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych w poszczególnych strefach miasta przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i miasta na prawach powiatu - Radom. Zarządzenie nr 4767/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 lutego 2014 roku
  6. Zarządzenie Nr 3738/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali biurowych, lokali pod usługi o charakterze publicznym oraz powierzchni pod stoiska mobilne położonych w poszczególnych strefach miasta, udzielenia bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach określonych w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i miasta na prawach powiatu - Radom. Zarządzenie Nr 3738/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2010 roku

  Ochrona danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30;
  2) Kontakt z Inspektorem Danych – iod.kontakt@umradom.pl;
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
  urzędu – na podstawie Art 6 ust. 1 lit C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Z 2011r. Nr 14 poz. 67);
  6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018. 121 ze zm.)


  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami
  2. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
  3. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami
  4. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
  5. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami
  6. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie

  Kategorie życiowe

  1. Nieruchomość
  2. Umowa
  3. Inwestycja

  Słowa kluczowe

  Dzierżawa, Wynajem

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19
  ul. Jana Kilińskiego 30
  26-600 Radom

  Uwagi

  -

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 654331