]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

 • Ogólny opis
  Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
 • Opis skrócony
  Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
 • Wymagane dokumenty
  - Wniosek użytkownika wieczystego, bądź w przypadku współużytkowania wieczystego - wnioski złożone przez  wszystkich współużytkowników wieczystych gruntu,
  - inne dokumenty obowiązek doręczenia po wezwaniu przez organ prowadzący postępowanie
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 • Informacja:
   
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  10 zł opłata skarbowa

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Termin składania wniosków  - bezterminowo
  Forma załatwienia sprawy -  decyzja administracyjna.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)
  3. Zarządzenie nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012r. , poz. 4556 )
  4. Zarządzenie Nr 602 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat ( Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. , poz. 12730) i Zarządzenie Nr 322 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające ww. zarządzenie ( Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014r. , poz. 7062).
  5. Zarządzenie Nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości oraz nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014r., poz. 8724)
  6. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015r Sygn. akt K 29/13 (Dz.U. z 2015r. poz 373) sprostowany postanowieniem z dnia 25.03.2015r (Dz. U. z 2015 r., poz. 524)

  Ochrona danych osobowych

  Klauzula Informacyjna.
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz .UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30,
  2.    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
  3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011., poz. Nr 14 poz. 67),
  6.    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  7.    ma Pni/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8.    podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
  •    Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  (j.t. Dz.U. z 2012r. poz.  83 z późn.zm.)
  •    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami
  3. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
  4. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

  Kategorie życiowe

  1. Działka
  2. Prawo własności

  Słowa kluczowe

  grunt, użytkowanie wieczyste, Skarb Państwa

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca,
  ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 19
  26-600 Radom,
  poniedziałek - piątek - w godz. 7:30 - 16:30
  tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

  Uwagi

  Opłatę można wnosić:

  1.   W każdym banku
  2.   Na poczcie
  3.   W specjalnie wyznaczonych punktach :
  -     Urząd Miejski w Radomiu – ul. Kilińskiego 30 ( punkt bankowy, parter)
  -     kasa Urzędu  Miejskiego  III piętro ( wejście od ul. Kilińskiego 30).
  Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę skarbową :
  52 1240  3259  1111  0010  1340  6544

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 586380