]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Ogólny opis

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Opis skrócony

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Wymagane dokumenty

- Wniosek użytkownika wieczystego, bądź w przypadku współużytkowania wieczystego - wnioski złożone przez  wszystkich współużytkowników wieczystych gruntu,
- inne dokumenty obowiązek doręczenia po wezwaniu przez organ prowadzący postępowanie

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Informacja

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 7 i 8  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późniejszymi zmianami).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek wypełniony zgodnie z załączonym formularzem   

 

 1. WYSOKOŚĆ OPŁAT:

- sprawa z urzędu - brak opłat

- sprawa na wniosek  opłata 50 zł zgodnie z ustawą   z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu       prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1716  z późniejszymi zmianami).

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami telefon (25) 740-92-21 lub 740-92-37

Godziny pracy:  poniedziałki - wtorki  8.00-16.00, środy 8.00-17.00, czwartki 8.00-16.00, piątki 8.00-15.00  Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Dodatkowe informacje

Opłata

10 zł opłata skarbowa

Informacje o płatnościach

Opis kwoty:
- sprawa z urzędu - brak opłat - sprawa na wniosek opłata 50 zł zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Termin składania wniosków  - bezterminowo
Forma załatwienia sprawy -  decyzja administracyjna.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)
 3. Zarządzenie nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012r. , poz. 4556 )
 4. Zarządzenie Nr 602 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat ( Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. , poz. 12730) i Zarządzenie Nr 322 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające ww. zarządzenie ( Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014r. , poz. 7062).
 5. Zarządzenie Nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości oraz nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014r., poz. 8724)
 6. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015r Sygn. akt K 29/13 (Dz.U. z 2015r. poz 373) sprostowany postanowieniem z dnia 25.03.2015r (Dz. U. z 2015 r., poz. 524)

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Powiat Węgrowski/Starostwo Powiatowe w Węgrowie,

ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów tel. 25 740-92-20 do 39,

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-zz@tbdsiedlce.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu na prawo własności, na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Powiat Węgrowski gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe (wymagane przepisami prawa).

Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Powiat Węgrowski przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Powiat Węgrowski. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Przetwarzanie dane osobowe u Administratora Danych oraz podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami
 3. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
 4. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Kategorie życiowe

 1. Działka
 2. Prawo własności

Słowa kluczowe

grunt, użytkowanie wieczyste, Skarb Państwa

Miejsce składania dokumentów

1.Osobiście – Biuro Obsługi Interesanta, siedziba Starostwo Powiatowe  w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5 ;
2. Tradycyjną pocztą ;
3. Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – w formie dokumentu elektronicznego, obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP (dotyczy: wypisów, wyrysów);

DODATKOWE WYJAŚNIENIA: http://bip.powiatwegrowski.pl/
1. e-mailem – PODPSIANE ZA POMOCĄ PODPSIU ELEKTRONICZNEGO  
   na adres:  wgkkign_wegrow@pro.onet.pl.

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 3409643