]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Halinowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Halinowie

ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halinów

telefon: 22 783 60 20, 22 783 60 80
fax: 22 783 61 07

http://www.halinow.pl/

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów

 • Ogólny opis
  Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów
 • Opis skrócony
  1. W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki celu udostępnienia gruntu (np. decyzji o warunkach zabudowy w przypadku dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod budowę i obsługę pawilonu handlowego itp.).
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydzierżawienie (najem, użyczenie) gruntu.
  2. Odbitka z mapy zasadniczej mapy z określonymi granicami wnioskowanego terenu.
  3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
  4. W przypadku zamiaru rozwiązania lub zmiany umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.
 • Informacja:
  Zgodnie z  art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) informuję, że dane osobowe zebrane  w celu rozpatrywania  spraw wniesionych do Urzędu,  są gromadzone  w  Urzędzie Miejskim w Halinowie 05-074, przy ul. Spółdzielczej 1.Zebrane dane osobowe są przetwarzane  w celu  rozpatrzenia sprawy wniesionej do Urzędu, przez pracowników Urzędu upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Każdy kogo dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Halinowie,  ma prawo  dostępu do swoich danych oraz wnoszenia o ich poprawianie
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek jest wolny od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki celu udostępnienia gruntu (np. decyzji o warunkach zabudowy w przypadku dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod budowę i obsługę pawilonu handlowego itp.).

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie

  Kategorie życiowe

  1. Umowa
  2. Nieruchomość
  3. Grunt
  4. Inwestycja

  Słowa kluczowe

  umowa, najem, dzierżawa, użyczenie

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski w Halinowie
  05 - 074 Halinów
  ul. Spółdzielcza 1

  Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego

  I piętro, pokój nr 14, tel. (22) 783-60-20 wew. 181

  Uwagi

  1. Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 278083