]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Ogólny opis

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Opis skrócony

Rezygnacja z umowy dzierżawy może nastąpić zgodnie z terminem wypowedzenia podanym w umowie lub za zgodą obu stron.

Wymagane dokumenty

Wniosek – wg wzoru.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym – terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Nie podlega

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Skargi i wnioski

----------------------------

Informacje dodatkowe

 • Wnioskodawca proszony jest o podanie nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu

O terminie podpisania umowy dzierżawy Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie.

 

Numer konta bankowego:

Bank PEKAO SANr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. 1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518. z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04) tzw. RODO.

Zgodnie z art. 13 ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujmy:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Opinogórze Górnej, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Wójt Gminy Opinogóra Górna adres siedziby: Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406    Opinogóra Górna;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy : iod@opinogoragorna.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 4. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 5. klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.;
 6. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 8. w większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

 

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie

Kategorie życiowe

 1. Nieruchomość
 2. Grunt

Słowa kluczowe

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
ul. Zygmunta Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna
Sekretariat, pokój 18, I piętro


Uwagi

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wymagane jest złożenie pełnomocnictwa wraz z opłatą za złożone pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1707987