]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Użyczenie nieruchomości gminnych (powiatowych)

Ogólny opis

Użyczenie nieruchomości gminnych (powiatowych)

Opis skrócony

Użyczenie polega na nieodpłatnym udostępnieniu nieruchomości należącej do gminy lub powiatu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gminnej (powiatowej).
 2. Mapka geodezyjna z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem o zawarcie umowy użyczenia.
 3. Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Wniosek o użyczenie nieruchomości gminnej (powiatowej) jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Użyczenie nieruchomości gminnych (powiatowych)
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Użyczenie nieruchomości gminnych (powiatowych)
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Użyczenie nieruchomości gminnych (powiatowych)

Kategorie życiowe

 1. Umowa
 2. Nieruchomość
 3. Grunt
 4. Inwestycja

Słowa kluczowe

użyczenie, nieruchomość

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
tel.(48) 610-30-89

Uwagi

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 16.30
wtorek od 7.30 do 15.30
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.30

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2178072