]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Mordy

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy Mordy

ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy

telefon: 25 341 54 02
fax: 25 641 51 15

http://www.mordy.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

 • Ogólny opis
  Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę
 • Opis skrócony
  1. Wywłaszczenie prawa własności do gruntu, prawa jego użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego do gruntu na cel publiczny w postaci drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji następuje za odszkodowaniem wypłacanym przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz osoby wywłaszczanej, którego wysokości powinna odpowiadać wartości wywłaszczonego gruntu lub wartości prawa rzeczowego do tego gruntu.
  2. Jeżeli na wywłaszczonym gruncie ustanowione są inne prawa rzeczowe, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw.
  3. Grunty mogą być wywłaszczone tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
  4. Wywłaszczenie gruntu może być dokonane, jeżeli powyższy cel publiczny określone szczegółowo w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż poprzez pozbawienie albo ograniczenie praw do gruntu, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o odszkodowanie, który powinien w szczególności zawierać:
   • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
   • datę wniosku i podpis,
   • dane pozwalające na dokładne określenie położenia gruntu i zakresu zgłoszonego żądania oraz potwierdzić, iż wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o odszkodowanie,
   • imiona i nazwiska oraz aktualne adresy pozostałych osób uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie.
  2. Dokument, na podstawie którego grunt został wywłaszczony.
  3. Orzeczenie (decyzja) o stwierdzeniu nieważności decyzji wywłaszczeniowej w części dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania (jeżeli zostało wydane).
  4. Dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do żądania ustalenia i wypłaty odszkodowania.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
  informacje uzupełniające w pokoju nr 7
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek o odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu na drogę jest wolny od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest burmistrz Miasta i Gminy. Przetwarzane dane będą tylko w niezbędnym minimum w celu wykonania zleconej  usługi przez wykonanie zadania administratora  przewidzianych przepisami prawa lub zadań wykonywanych w interesie publicznym.
  Wnioskodawcy  przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu.
  powołany został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować przez pocztę elektroniczną pod adresem <iod@mordy.pl> lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem Urzędu Miasta i Gminy.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Odszkodowania
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Odszkodowania

  Kategorie życiowe

  1. Odszkodowanie
  2. Drogi publiczne
  3. Grunt
  4. Wywłaszczenie

  Słowa kluczowe

  odszkodowanie, wywłaszczenie, grunty, drogi publiczne

  Miejsce składania dokumentów

  sekretariat pokój nr 1;

  Uwagi

  ePUAP; można skorzystać z formularza

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 933727