]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • Ogólny opis
  Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Opis skrócony
  1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, po przeprowadzeniu ustawowych i statutowych uzgodnień, podlega wyłożeniu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. W tym okresie organizowana jest publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
  2. W okresie wyłożenia oraz w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu zainteresowani mogą składać do niego uwagi na piśmie. Uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Wymagane dokumenty
  1. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu) w formie pisemnej zawierające:
   • imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego oraz jego adres;
   • przedmiot i zakres kwestionowanych ustaleń przyjętych w projekcie;
   • określenie nieruchomości lub opis obszaru, których dotyczą;
   • określenie czy składający posiada tytuł prawny do terenu, którego dotyczą uwagi.
  2. Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:
   • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
   • przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu;
   • określenie nieruchomości, których wmiosek dotyczy;
   • kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek;
   • określenie czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  O terminie decyduje termin podjęcia przez radę gminy uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie podlega opłacie.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Działalność gospodarcza
  4. Remont
  5. Nieruchomość
  6. Dom

  Słowa kluczowe

  uwaga, wniosek, plan zagospodarowania

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 278523