]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Halinowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Halinowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogólny opis

Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Opis skrócony

 1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, po przeprowadzeniu ustawowych i statutowych uzgodnień, podlega wyłożeniu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. W tym okresie organizowana jest publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

 2. W okresie wyłożenia oraz w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu zainteresowani mogą składać do niego uwagi na piśmie. Uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski co do treści projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać na etapie jego przygotowywania do momentu jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Wymagane dokumenty

 1. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu) składa się na piśmie, które powinno zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego oraz jego adres;

  • przedmiot i zakres kwestionowanych ustaleń przyjętych w projekcie;

  • określenie nieruchomości lub opis obszaru, których dotyczą;

  • określenie czy składający posiada tytuł prawny do terenu, którego dotyczą uwagi.

 2. Wniosek do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;

  • przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu;

  • określenie nieruchomości, których wmiosek dotyczy;

  • kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek;

  • określenie czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

O terminie odniesienia do zgłoszonej uwagi lub wniosku decyduje termin podjęcia przez radę gminy uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Dla skutecznego złożenia uwagi istotne jest zachowanie terminu zakreślonego na składanie uwag. Uwaga, która wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

Kategorie życiowe

 1. Inwestycja
 2. Budowa
 3. Działalność gospodarcza
 4. Remont
 5. Nieruchomość
 6. Dom

Słowa kluczowe

uwaga, wniosek, plan zagospodarowania

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Halinowie
05 - 074 Halinów
ul. Spółdzielcza 1

Biuro Podawcze, w holu na parterze urzędu, tel. (22) 783-60-20 wew. 132

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 3198720