]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Mokobody

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Mokobody

pl. Chreptowicza 25
08-124 Mokobody

telefon: (25) 641-13-15
fax: (25) 641-13-15 wew.34

http://www.mokobody.pl/

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydawanie wypisu i wyrysu z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Ogólny opis
  Wydawanie wypisu i wyrysu z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Opis skrócony
  Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Opłata wynosi :
  • W przypadku wypisu do 5 stron 30 zł, a powyżej 5 stron 50 zł.
  • 20 zł - w przypadku wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie Formatu A4 (nie więcej jednak niż 200 zł).
  • Z opłaty za ww. czynności zwolnione są jednostki budżetowe.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klauzula informacyjna RODO

  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

  1)     Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Mokobody, Pl. Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody

  2)     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl

  3)     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania – wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

  4)     Administrator może powierzyć  Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym umowy powierzenia danych.

  5)     Państwa dane osobowe przetwarzane przez Gminę Mokobody będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrany przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności przez ustawę
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  6)     W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą

  przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,

  żądając w zamian ich ograniczenia,

  - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do

  ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie

  uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie

  zgody wyrażonej przez tą osobę;

  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie

  zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

  Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów

  mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych

  osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

  7)     Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Mokobody.
  8)     Przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych oraz podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Działalność gospodarcza
  4. Remont
  5. Nieruchomość
  6. Dom

  Słowa kluczowe

  wypis, wyrys, plan zagospodarowania

  Miejsce składania dokumentów

  UG Mokobody

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1142173