]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy w Nowym Duninowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy w Nowym Duninowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogólny opis

Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis skrócony

Każdy ma prawo wglądu do do studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
OPŁATA
 • W przypadku wypisu do 5 stron 30 zł, a powyżej 5 stron 50 zł.
 • 20 zł - w przypadku wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie Formatu A4 (nie więcej jednak niż 200 zł).
 • Z opłaty za ww. czynności zwolnione są jednostki budżetowe.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje

Opłata

Opłata wynosi :

 • w przypadku wypisu zawierającego do 5 stron 30 zł, powyżej 5 stron dokumentacji opłata wynosi 50 zł.

 • 20 zł - w przypadku wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie Formatu A4 (nie więcej jednak niż 200 zł).

 • Z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie wypisu i wyrysu zwolnione są jednostki budżetowe.

 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje o płatnościach

Numer rachunku bankowego:
34901200040000144320010001
Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:
Urząd Gminy w Nowym Duninowie
Kwota:
30,00 zł
Tytuł wpłaty:
Opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Duninów
Opis kwoty:
Opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Duninów jest uzależniona od liczby stron, zatem opłatę należny ustalić z pracownikiem merytorycznym pod numerem tel. (024) 261-02-36 wew. 113

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

Kategorie życiowe

 1. Inwestycja
 2. Budowa
 3. Działalność gospodarcza
 4. Remont
 5. Nieruchomość
 6. Dom

Słowa kluczowe

wypis, wyrys, plan zagospodarowania

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy w Nowym Duninowie

Ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

Parter, pokój Nr 7 - Referat Rozwoju Gospodarczego
tel. (024) 261-02-36 wew. 113
fax. (024) 261-02-36 wew. 106

Uwagi

Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów.

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 3306204