]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta Ciechanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta Ciechanów

pl. Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • Ogólny opis
  Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Opis skrócony
  1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, po przeprowadzeniu ustawowych i statutowych uzgodnień, podlega wyłożeniu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. W tym okresie organizowana jest publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
  2. W okresie wyłożenia oraz w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu zainteresowani mogą składać do niego uwagi na piśmie. Uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Wymagane dokumenty
  1. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu) w formie pisemnej zawierające:
   • imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego oraz jego adres;
   • przedmiot i zakres kwestionowanych ustaleń przyjętych w projekcie;
   • określenie nieruchomości lub opis obszaru, których dotyczą;
   • określenie czy składający posiada tytuł prawny do terenu, którego dotyczą uwagi.
  2. Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:
   • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
   • przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu;
   • określenie nieruchomości, których wmiosek dotyczy;
   • kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek;
   • określenie czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  O terminie decyduje termin podjęcia przez radę gminy uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Informacja:

  I. Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 199).

  II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

  Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Wodna 1, pokój nr 303, 310,
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00,
  osoby do kontaktu – pracownicy Wydziału,
  tel. (23) 674 93 08, -09 lub (23) 674 92 38,
  e-mail: boi@umciechanow.pl

  III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  Wypełniony wniosek o przystąpienie do sporządzenia nowego lub zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UA.K5-F1.

  IV. Ile muszę za to zapłacić?

  Nie dotyczy.

  V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

  • Termin udzielenia odpowiedzi na wniosek – 30 dni.
  • W przypadku uznania wniosku za zasadny i podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu dla obszaru wskazanego we wniosku, czas trwania procedury sporządzenia miejscowego planu – około 1 roku. Termin uzależniony jest od czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz od uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii i od konsultacji społecznych.

  VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

  Nie dotyczy.

  VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

  • złożyć wniosek w Biurze Podawczym - Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
  • odebrać, wysłaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, informację o sposobie rozpatrzenia wniosku.
  • w razie potrzeby złożyć dodatkowy wniosek do planu w terminie 21 dni po ogłoszeniu, w prasie i poprzez obwieszczenia, o podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu,
  • w razie potrzeby złożyć uwagi do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, w terminie minimum 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia.
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie podlega opłacie.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Działalność gospodarcza
  4. Remont
  5. Nieruchomość
  6. Dom

  Słowa kluczowe

  uwaga, wniosek, plan zagospodarowania

  Miejsce składania dokumentów

  Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Wodna 1, pokój nr 303, 310,
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00,
  osoby do kontaktu – pracownicy Wydziału,
  tel. (23) 674 93 08, -09 lub (23) 674 92 38,
  e-mail: boi@umciechanow.pl

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 80651