]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta Ciechanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta Ciechanów

pl. Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydawanie wypisu i wyrysu z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Ogólny opis
  Wydawanie wypisu i wyrysu z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Opis skrócony
  Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:

  I. Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 199).

  II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

  Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Wodna 1, pokój nr 301, 308, 309, 310,
  od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 16:00,
  osoby do kontaktu – pracownicy Wydziału,
  tel. (23) 674 92 38, -39, -40, -56,
  e-mail: boi@umciechanow.pl

  III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu UA.K7-F1 .

  IV. Ile muszę za to zapłacić?

  • od wypisu:
   • do 5 stron – 30 zł
   • powyżej 5 stron – 50 zł
  • od wyrysu:
   • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
   • nie więcej niż – 200 zł

  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu lub bezgotówkowo na konto: BS Ciechanów 06821300082001008888880001. Opłatę wnosi się przy odbiorze. Nie dotyczy: jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego.

  V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

  Do 14 dni.

  VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

  Nie dotyczy.

  VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

  • złożyć wniosek w Biurze Podawczym – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
  • uiścić wymagane opłaty,
  • odebrać wypis i wyrys w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ewentualnie na prośbę wnioskodawcy istnieje możliwość wysłania na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Opłata wynosi :
  • W przypadku wypisu do 5 stron 30 zł, a powyżej 5 stron 50 zł.
  • 20 zł - w przypadku wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie Formatu A4 (nie więcej jednak niż 200 zł).
  • Z opłaty za ww. czynności zwolnione są jednostki budżetowe.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Działalność gospodarcza
  4. Remont
  5. Nieruchomość
  6. Dom

  Słowa kluczowe

  wypis, wyrys, plan zagospodarowania

  Miejsce składania dokumentów

  Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Wodna 1, pokój nr 301, 308, 309, 310,
  od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 16:00,
  osoby do kontaktu – pracownicy Wydziału,
  tel. (23) 674 92 38, -39, -40, -56,
  e-mail: boi@umciechanow.pl

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 156808