]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Teresin

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Teresin

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogólny opis

Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opis skrócony

 1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na wniosek inwestora.
 2. Gdy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inwestor występuje bezpośrednio o pozwolenie na budowę bądź zgłasza budowę lub wykonanie robót budowlanych.
 3. W przypadku robót budowlanych polegających na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska) lub budowy infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz wykonywanie innych robót budowlanych dotyczących takiej infrastruktury lub też robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę nie wydaje się decyzji o lokalizacji.
 4. O wszczęciu postępowania, postanowieniach i decyzji kończącej sprawę powiadamia się zainteresowane strony w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Do wniosku wypada dołączyć: oryginalne kopie mapy zasadniczej (w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych możliwe jest dołączenie map w skali 1:2000), zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać; z naniesioną planowaną inwestycją w 2 egzemplarzach.
 3. charakterystykę inwestycji obejmująca:
  • określenie warunków technicznych dostawy mediów (nie dotyczy inwestorów, występujących o lokalizację sieci infrastruktury technicznej, którzy są  jednocześnie jej dysponentami);
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu przedstawioną w formie opisowej i graficznej;
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dany charakteryzujących jej wpływ na środowisko.
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności jeśli wymagają tego przepisy szczególne.
 5. Wypis z właściwego rejestru (wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku), jeśli z wnioskiem występuje osoba prawna.
 6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Decyzja wydawana jest nie później niż w terminie do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do terminu tego nie wlicza się  terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Informacja

 • projekt decyzji sporządza osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów,
 • projekt decyzji uzgadnia się z właściwymi organami zgodnie z obowiązującymi przepisami (z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz w zależności od specyfiki decyzji m.in. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Starostą Powiatu Sochaczewskiego, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, właściwym zarządcą drogi i in.).

Dodatkowe informacje

Opłata

 • 107 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Zwolnione od opłaty skarbowej są decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji, w których inwestorem jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Informacje o płatnościach

Numer rachunku bankowego:
50928400050000091220000020
Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:
Urząd Gminy Teresin
Opis kwoty:
• 107 zł - za decyzję, • 17 zł – za pełnomocnictwo (w przypadkach indywidualnych), • opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Teresin (gotówką, kartą płatniczą), 96-515 Teresin, ul. Zielona 20, I piętro, pokój nr 16 w godzinach: - poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, - czwartek, piątek: 7:00 - 14:30 lub • przelewem na rachunek Urzędu Gminy Teresin

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Jeżeli wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczy terenu zamkniętego to organem właściwym do wydania decyzji jest wojewoda.
 2. Nie można ustalić lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu, który stanowi grunt leśny gdyż przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne dokonuje się wyłącznie w procedurze uchwalania bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY TERESIN

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

 1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Teresin. Adres siedziby: Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin.
 2.       Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: ido.gminy@teresin.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96–515 Teresin  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. od a do e RODO i art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisów szczegółowych, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań Gminy Teresin.
 4.       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Teresin przetwarzają dane osobowe.
 5.       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 i określonych w przepisami prawa, a w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwionej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.
 6.       Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 7.       W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8.       Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.
 9.       Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.
 11.   Państwa dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

Kategorie życiowe

 1. Inwestycja
 2. Budowa
 3. Działalność gospodarcza
 4. Nieruchomość
 5. Cel publiczny

Słowa kluczowe

inwestycja, cele publiczne

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców,  Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter,
tel.: 46 864 25 65, email: biuroobslugimieszkancow@teresin.pl

Uwagi

 • wniosek niezgodny z wzorem załączonego formularza GP-14.1, zawierający informacje określone w niniejszej karcie jest również wnioskiem spełniającym ustalone wymagania
 • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia,
 • wnioski nie uzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia,
 • interesanci w sprawie  skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy Teresin przyjmowani są przez:

-    wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10.00-14.00,

-    zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10.00-14.00,

sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12-16

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 3409643