]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Jednorożec

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Jednorożec

ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec

telefon: 29 7517030
fax: 29 751 7031

http://www.jednorozec.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

 • Ogólny opis
  Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
 • Opis skrócony
  1. Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu.
  2. W razie braku planu podział nieruchomości jest możliwy, jeżeli jest on zgodny z decyzją o warunkach zabudowy obowiązującą w dniu złożenia wniosku oraz przepisami odrębnymi.
  3. Podziału można dokonać na wniosek właściciela nieruchomości lub z urzędu. Jeżeli nieruchomość podlegająca podziałowi jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników.
  4. Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych a nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o podział nieruchomości.
  2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
  3. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
  4. W przypadku, gdy podział jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  5. Rzuty poziome ścian-oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem.
  6. Jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków – pozwolenie od konserwatora zabytków.
  7. Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej odbitce zasadniczej mapy (oryginał + 2 kopie).
  8. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
  9. Mapa z projektem podziału.
  10. Wykaz zmian gruntowych.
  11. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej.
  12. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek o podział nieruchomości jest wolny od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Niezależnie od ustaleń planu miejscowego podział nieruchomości może nastąpić w celu:
  • zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę;
  • jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z nich;
  • wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
  • wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
  • realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub odrębnych ustaw;
  • realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej;
  • wydzielenia działki budowlanej;
  • wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości

  Kategorie życiowe

  1. Nieruchomość
  2. Infrastruktura
  3. Inwestycja
  4. Budowa

  Słowa kluczowe

  podział, nieruchomość

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 1125316