]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

telefon: 22 722 22 07, 22 731 32 00
fax: 22 722 18 87

http://www.ozarow-mazowiecki.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 • Ogólny opis
  PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
 • Opis skrócony
  PODZIAŁ  NIERUCHOMOŚCI
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek – wg wzoru
  2. Aktualny wyciąg z księgi wieczystej - oryginał
  3. Aktualny wypis z ewidencji gruntów – oryginał
  4. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej –
   2 egzemplarze.
  5. Decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania) – oryginał lub plan zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem podziału - oryginał
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Informacja:
  Dokumenty, które należy złożyć:
  Dotyczy wydania postanowienia
  • Podanie o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału podpisany przez właściciela/li, użytkownika/ów wieczystego/tych,
  • wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu - (ilość egzemplarzy odpowiednia dla ilości właścicieli),
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z KW i odpowiednio akt notarialny, akt własności ziemi, postępowanie spadkowe i inne),
  • wypis z rejestru gruntów,
  • w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest osoba prawna odpis z KRS-u ,
  • jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje także podział tego budynku, należy dołączyć dokument potwierdzenia istnienia ściany oddzielenia przeciwpożarowego na całej wysokości budynku od fundamentu do przykrycia dachu.

  Dotyczy wydania decyzji

  • Podanie o wydanie decyzji zatwierdzającej podział podpisany właściciela/li, użytkownika/ów wieczystego/tych, mapa sytuacyjna z projektem podziału,
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z KW i odpowiednio akt notarialny, akt własności ziemi, postępowanie spadkowe i inne)
  • protokół z przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
  UWAGA: W PRZYPADKU WYKONYWANIA PODZIAŁU NIEZALEŻNIE OD USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO NIE SKŁADA SIĘ PODANIA ORAZ DOKUMENTÓW DO WYDANIA POSTANOWIENIA.

  Sposób i forma załatwienia sprawy
  :
  • Forma – informacja pisemna
  • Odbiór -  korespondencyjnie na wskazany adres lub osobisty odbiór w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego.
  Dodatkowe informacje:
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku.  
  Postępowanie przebiega w dwóch etapach:
  1. Wydanie postanowienie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
  2. Wydanie decyzji zatwierdzające podział nieruchomości
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Nie podlega opłacie

  Tryb odwoławczy

  • Zażalenie na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki..
  • Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki.

  Skargi i wnioski

  ------------------

  Informacje dodatkowe

  •    Postępowanie przebiega w 2 etapach:
          a.wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości,
          b.wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
  •    Odbiór postanowienia i decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

  Numer konta bankowego:
  Bank PEKAO SA Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

  Podstawa prawna

  1. 1.Ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663) 3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267). 4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości

  Kategorie życiowe

  1. Budowa
  2. Nieruchomość
  3. Infrastruktura
  4. Inwestycja

  Słowa kluczowe

  PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

  Miejsce składania dokumentów

  • osobiście: Biuro Podawcze, Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

  Uwagi

  Miejsce załatwienia sprawy:
  Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
  Urząd Miejski, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  tel. 22 731 32 08,
  godz. pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 800-1600, środa – 1000-1800

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 254301