]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

telefon: 22 722 22 07, 22 731 32 00
fax: 22 722 18 87

http://www.ozarow-mazowiecki.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 • Ogólny opis
  PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
 • Opis skrócony
  PODZIAŁ  NIERUCHOMOŚCI
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek – wg wzoru
  2. Aktualny wyciąg z księgi wieczystej - oryginał
  3. Aktualny wypis z ewidencji gruntów – oryginał
  4. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej –
   2 egzemplarze.
  5. Decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania) – oryginał lub plan zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem podziału - oryginał
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Informacja:
  Załączniki:
  - mapa sytuacyjna z projektem podziału;
  - dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis KW, akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienia sądowe i inne
  - protokół z przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Nie podlega opłacie

  Tryb odwoławczy

  • Zażalenie na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki..
  • Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki.

  Skargi i wnioski

  ------------------

  Informacje dodatkowe

  •    Postępowanie przebiega w 2 etapach:
          a.wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości,
          b.wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
  •    Odbiór postanowienia i decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

  Numer konta bankowego:
  Bank PEKAO SA Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

  Podstawa prawna

  1. 1.Ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663) 3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267). 4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości

  Kategorie życiowe

  1. Budowa
  2. Nieruchomość
  3. Infrastruktura
  4. Inwestycja

  Słowa kluczowe

  PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
  biuro podawcze I piętro

  Uwagi

  Wniosek winien być podpisany przez osoby uprawnione

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 170641