]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Ogólny opis

Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Opis skrócony

 1. Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu.
 2. W razie braku planu podział nieruchomości jest możliwy, jeżeli jest on zgodny z decyzją o warunkach zabudowy obowiązującą w dniu złożenia wniosku oraz przepisami odrębnymi.
 3. Podział nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; przy czym za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.
 4. Podziału można dokonać na wniosek właściciela nieruchomości lub z urzędu. Jeżeli nieruchomość podlegająca podziałowi jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników.
 5. Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych a nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o podział nieruchomości.
 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 3. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
 4. W przypadku, gdy podział jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 5. Rzuty poziome ścian-oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem.
 6. Jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków – pozwolenie od konserwatora zabytków.
 7. Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej odbitce zasadniczej mapy (oryginał + 2 kopie).
 8. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
 9. Mapa z projektem podziału.
 10. Wykaz zmian gruntowych.
 11. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej.
 12. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Wniosek o podział nieruchomości jest wolny od opłat.
 • OOpłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Niezależnie od ustaleń planu miejscowego podział nieruchomości może nastąpić w celu:
 • zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,
 • wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,
 • wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,
 • realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw,
 • realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych,
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej,
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym,
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego,
 • wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości

Kategorie życiowe

 1. Nieruchomość
 2. Infrastruktura
 3. Inwestycja
 4. Budowa

Słowa kluczowe

podział, nieruchomość

Miejsce składania dokumentów

26-800 Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 3409582