]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

telefon: tel.(48) 610-30-89, (48) 610-28-51
fax: (48) 610-30-89

http://www.skaryszew.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym

 • Ogólny opis
  Przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym
 • Opis skrócony
  1. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej w wypadku, gdy przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym.
  2. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości, do której ma nastąpić przyłączenie.
  3. Wypis z ewidencji gruntów dla działki, do której ma nastąpić przyłączenie i działki przyłączanej wraz z załącznikiem graficznym - odbitka z mapy zasadniczej.
  4. Kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile został uchwalony dla nieruchomości objętych wnioskiem.
  5. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, do której ma nastąpić przyłączenie (oryginał do okazania celem potwierdzenia za zgodność).
  6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania..
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek o przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej jest wolny od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Informacje o płatnościach

  Opis kwoty
  Opata na poczet nabycia nieruchomości Według Oszacowanej Wartości

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

  Kategorie życiowe

  1. Umowa
  2. Nieruchomość
  3. Grunt
  4. Inwestycja

  Słowa kluczowe

  przyłączenie, nieruchomość

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
  ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
  tel.(48) 610-30-89

  Uwagi

  Godziny otwarcia
  poniedziałek od 7.30 do 16.30
  wtorek od 7.30 do 15.30
  środa od 7.30 do 15.30
  czwartek od 7.30 do 15.30
  piątek od 7.30 do 15.30

   

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 239303