]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

telefon: tel.(48) 610-30-89, (48) 610-28-51
fax: (48) 610-30-89

http://www.skaryszew.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

 • Ogólny opis
  Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
 • Opis skrócony
  1. O sprzedaż nieruchomości powinni ubiegać się wszyscy użytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości.
  2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli zbycie tej nieruchomość lub jej części może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości.
  2. Aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej (oryginał).
  3. Aktualny wypis z ewidencji gruntów (oryginał).
  4. Kserokopia aktu notarialnego lub decyzji oddającej nieruchomość w użytkowanie wieczyste.
  5. Aktualna mapa ewidencyjna (oryginał).
  6. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za użytkowanie wieczyste.
  7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek o sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu jest wolny od opłat. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, wnioskodawca może ponieść koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, operatu szacunkowego, podania do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu oraz wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Informacje o płatnościach

  Opis kwoty
  Opata na poczet nabycia nieruchomości - Według Oszacowanej Wartości

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku każdorazowo bada, czy w stosunku do nieruchomości nie toczą się postępowania administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz postępowania z wniosków dawnych właścicieli lub ich następców prawnych o zwrot.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

  Kategorie życiowe

  1. Umowa
  2. Nieruchomość
  3. Grunt
  4. Inwestycja

  Słowa kluczowe

  sprzedaż, użytkowanie wieczyste

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
  ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
  tel.(48) 610-30-89

  Uwagi

  Godziny otwarcia
  poniedziałek od 7.30 do 16.30
  wtorek od 7.30 do 15.30
  środa od 7.30 do 15.30
  czwartek od 7.30 do 15.30
  piątek od 7.30 do 15.30

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 586380