]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Ogólny opis

Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Opis skrócony

 1. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, przy czym jeżeli stanowi ona własność Skarbu Państwa, sprzedaż może nastąpić co do zasady wyłącznie za zgodą wojewody.
 2. W odniesieniu do nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste przeniesienie własności tej nieruchomości, w drodze umowy, między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego.
 3. Nieruchomość jest na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowe.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości.
 2. Aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej (oryginał).
 3. Aktualny wypis z ewidencji gruntów (oryginał).
 4. Kserokopia aktu notarialnego lub decyzji oddającej nieruchomość w użytkowanie wieczyste.
 5. Aktualna mapa ewidencyjna (oryginał).
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za użytkowanie wieczyste.
 7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Wniosek o sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu jest wolny od opłat. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, wnioskodawca może ponieść koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, operatu szacunkowego, podania do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu oraz wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi nie podlega opodatkowaniu VAT.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje o płatnościach

Opis kwoty:
Opata na poczet nabycia nieruchomości - Według Oszacowanej Wartości

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku każdorazowo bada, czy w stosunku do nieruchomości nie toczą się postępowania administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz postępowania z wniosków dawnych właścicieli lub ich następców prawnych o zwrot.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Kategorie życiowe

 1. Umowa
 2. Nieruchomość
 3. Grunt
 4. Inwestycja

Słowa kluczowe

sprzedaż, użytkowanie wieczyste

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
tel.(48) 610-30-89

Uwagi

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 16.30
wtorek od 7.30 do 15.30
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.30

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 3081572