]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Ogólny opis

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Opis skrócony

Wniosek w przedmiotowej sprawie składają użytkownicy wieczyści (osoby fizyczne i prawne), którzy  nie spełniają przesłanek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości t. jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 83. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego następuje za zgodą Rady Miejskiej. Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym określa wartość rynkową nieruchomości oraz wartość prawa użytkowania wieczystego. Warunki sprzedaży określa protokół uzgodnień.Sprzedaż dokonywana jest w drodze umowy - aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek – wg wzoru
 2. Aktualny wyciąg z księgi wieczystej – oryginał
 3. Aktualny wypis z ewidencji gruntów – oryginał
 4. Informacja o niezaleganiu z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego - oryginał

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Do 4 miesięcy.

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Nie podlega

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Skargi i wnioski

--------------------------

Informacje dodatkowe

 • Podstawą dokonania sprzedaży jest przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży w drodze uchwały Rady Miejskiej.
 • Koszty wyceny nieruchomości ponosi Wnioskodawca.
 • Wnioskodawca proszony jest o podanie nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu.
 • O terminie dostarczenia wyceny i terminie podpisania protokołu uzgodnień Wnioskodawca jest informowany telefonicznie
 • Do podpisania protokołu uzgodnień konieczne jest posiadanie dowodu osobistego i numeru NIP.
 • Wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości należy dokonać przed zawarciem aktu notarialnego w Kasie Urzędu lub na konto Urzędu .

Termin aktu notarialnego jest ustalany w porozumieniu z Wnioskodawcą.

 

Numer konta bankowego:

Bank PEKAO SANr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. 1.Ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121.) 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z póź. zm.) (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Kategorie życiowe

 1. Grunt

Słowa kluczowe

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów
Kancelaria, pok. 108, I piętro

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2452922